Promotorzy

Zakład Inżynierii Powierzchni

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek: plazmowa inżynieria powierzchni w zakresie syntezy i charakteryzacji warstw materiałów z układu (C, B, N, Si) oraz faz tlenkowych. Synteza i charakteryzacja półprzewodników szerokopasmowych (współpraca z ośrodkiem naukowo‑badawczym); technologia kabli światłowodowych (współpraca z przemysłem). Konstrukcja i uruchomienie urządzeń do plazmowej inżynierii powierzchni
   
 • dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. PW: inżynieria powierzchni. Wytwarzanie warstw powierzchniowych metoda PACVD w warunkach wyładowania jarzeniowego. Obróbki jarzeniowe. Badania struktury i właściwości wytwarzanych warstw. Korozja – teoria i badania
   
 • dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW: defekty struktury krystalicznej i optymalizacja mikrostruktury materiałów. Inżynieria granic międzykrystalicznych. Mikrostrukturalne uwarunkowania kruchości wodorowej. Wpływ wodoru na strukturę i właściwości mechaniczne stali. Ewolucja struktur dyslokacyjnych i lokalizacja odkształcenia podczas plastycznej deformacji metali i stopów. Metody transmisyjnej mikroskopii elektronowej
   
 • dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. PW: obróbka cieplna warstw. Metody wytwarzania Warstw azotowanych. Wytwarzanie wieloskładnikowych warstw kompozytowych na stalach i stopach metali lekkich. Charakterystyka strukturalna warstw. Badania warstw metoda transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Badanie własności mechanicznych warstw
   
 • dr inż. Tomasz Borowski: badania i analiza struktury i właściwości stali odpornych na korozję (stale martenzytyczne i austenityczne) poddawanych obróbkom powierzchniowym. Wytwarzanie warstw azotowanych, węgloazotowanych oraz tlenoazotowanych jarzeniowe na potencjale katody oraz na potencjale plazmy na stalach odpornych na korozję oraz na stalach narzędziowych, wytwarzanie warstw kompozytowych w procesach hybrydowych łączących wytwarzanie warstw dyfuzyjnych oraz powłok węglowych w warunkach wyładowania jarzeniowego stałoprądowego oraz impulsowego. Badanie i analiza mikrostruktury, topografii oraz morfologii powierzchni warstw i powłok. Badanie i analiza składu chemicznego oraz fazowego warstw i powłok. Badanie i analiza odporności na zużycie przez tarcie, współczynnika tarcia, przyczepności oraz mikrotwardości warstw dyfuzyjnych i powłok
   
 • dr inż. Agnieszka Brojanowska: korozja – teoria oraz badania korozyjne, ochrona przed korozja, inżynieria powierzchni stali i stopów tytanu, obróbki jarzeniowe stali konwencjonalnych i spiekanych oraz stopów tytanu, biomateriały metaliczne
   
 • dr inż. Krzysztof Kulikowski: Wytwarzanie przeciwciernych i poprawiających odporność korozyjna powierzchniowych warstw kompozytowych w procesach hybrydowych łączących techniki PDT, CVD, PVD oraz procesy wytwarzania warstw tlenkowych i konwersyjnych metodami chemicznymi i elektrochemicznymi. Badania właściwości tribologicznych materiałów
   
 • dr inż. Maciej Ossowski: inżynieria powierzchni stopów niklu i tytanu, obróbki jarzeniowe (azotowanie, tlenoazotowanie, węgloazotowanie, nawodorowywanie) oraz metody multipleksowe. Wytwarzanie warstw i materiałów wieloskładnikowych i kompozytowych na bazie faz międzymetalicznych z układów Ti-Al, Ni-Al. Badania mikrostruktury i właściwości mechanicznych oraz korozja wysokotemperaturowa warstw
   
 • dr inż. Emilia Skołek: Analiza fazowa i strukturalna, transmisyjna mikroskopia elektronowa, inżynieria powierzchni stali i stopów tytanu, biomateriały metaliczne, wytwarzanie materiałów nanokrystalicznych przy wykorzystaniu przemian fazowych, wpływ wodoru na właściwości materiałów nanokrystalicznych, korozja i ochrona przed korozja materiałów metalicznych.

  

Zakład Projektowania Materiałów

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski: projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka materiałów dla medycyny; modelowanie materiałów i konstrukcji z zastosowaniem MES; tomografia komputerowa; techniki szybkiego prototypowania; nanotechnologie; tribologia
   
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan. Kurzydłowski: ilościowa analiza obrazu, degradacja materiałów, materiały nanokrystaliczne, materiały spiekane
   
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska: stopy aluminium, odkształcenie plastyczne, lokalizacja odkształcenia plastycznego
   
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera: fizyka odkształcenia plastycznego, duże odkształcenie plastyczne, niestabilność i niejednorodność odkształcenia plastycznego, obróbka plastyczna i przeróbka plastyczna stopów metali lekkich, procesy degradacji w metalach nieżelaznych, tekstura materiałów, techniki przyrostowe tworzenia i regeneracji materiałów, dyfrakcja rentgenowska
   
 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz: metale kształtowane metodami dużego odkształcenia plastycznego, stopy tytanu do zastosowań biomedycznych, wpływ wielkości ziarna na właściwości mechaniczne metali, odporność na korozję, zużycie ścierne, biozgodność, obróbka powierzchniowa tytanu i jego stopów
   
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła: badania wytrzymałości materiałów. Odkształcenie plastyczne i pękanie materiałów. Odporność zmęczeniowa. Zmęczenie cieplne – współpraca z przemysłem. Niejednorodność odkształcenia. Materiały nanokrystaliczne. Stopy na osnowie faz międzymetalicznych. Materiały spiekane
   
 • prof. dr  hab. inż. Tomasz Wejrzanowski: modelowanie właściwości i procesów materiałowych związanych z wytwarzaniem i obróbka materiałów. Koordynacja i kierowanie projektami nakierowanymi na aplikacje przemysłowe
   
 • dr inż. Łukasz Ciupiński prof. PW: projektowanie, wytwarzanie i charakteryzacja materiałówdo pracy w reaktorach fuzyjnych, materiałów termoelektrycznych, kompozytów ceramika/metal w tym materiałów o wysokim przewodnictwie cieplnym, metalurgia proszków
   
 • dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW: analiza struktury materiału (w tym jednorodności) w oparciu o metody stereologii i mikroskopii ilościowej. Wpływ struktury i topografii warstwy wierzchniej na właściwości materiału. Mechanizmy degradacji i zniszczenia materiałów. Metamateriały, stale bainityczne i nanobainityczne, broń biała w ujęciu współczesnej inżynierii materiałowej
     
 • dr hab. inż. Ewa Ura-Bińczyk: korozja materiałów ultradrobnoziarnistych i nanometrycznych. Korozja materiałów pod dużym odkształceniu plastycznym. Wpływ mikrostruktury na odporność korozyjną. Badania metodami elektrochemicznymi. Badania korozji materiałów konstrukcyjnych stosowanych w instalacjach do wydobycia ropy i gazu oraz instalacjach geotermalnych
   
 • dr hab. inż. Jan Wróbel: modelowanie z pierwszych zasad stabilności fazowej i właściwości wieloskładnikowych stopów metali (m.in. stopy o wysokiej entropii, stale ferrytyczno-martenzytyczne) do zastosowań w ekstremalnych warunkach takich jak np. w reaktorach syntezy termojądrowej,  badanie wpływu promieniowania na właściwości stopów, symulacje wieloskalowe, tworzenie modeli do symulacji Monte Carlo, tworzenie potencjałów do dynamiki molekularnej przy użyciu metod uczenia maszynowego i obliczeń z pierwszych zasad
   
 • dr hab. inż. Andrzej Zagórski - degradacja materiałów, badania nieniszczące, obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji inżynierskich, ocena stanu technicznego i preedykcja czasu eksploatacji elementów infrastruktury przemysłowej
   
 • dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak: stopy metali lekkich (aluminium, magnez), stabilność termiczna mikrostruktury metali i ich stopów, duże odkształcenie plastyczne, obserwacje elektronomikroskopowe, pomiar tekstury i naprężeń szczątkowych metodami rentgenowskimi, metody rentgenowskie w charakteryzowaniu materiałów
   
 • dr inż. Janusz Bucki: komputerowa analiza obrazu – zagadnienia powtarzalności i statystycznej reprezentatywności wyników, wykorzystanie wyników metalografii ilościowej (2-D) do oceny parametrów stereologicznych (3-D), opis ilościowy mikrostruktury spiekanych materiałów metalicznych z gradientem porowatości, charakterystyka proszków i mieszanin używanych do wytwarzania materiałów spiekanych o niskiej i kontrolowanej porowatości, ilościowa charakterystyka zmian mikrostruktury w stopach z pamięcią kształtu w kontekście rozwoju uszkodzeń i zniszczenia zmęczeniowego materiału
   
 • dr inż. Witold Chromiński: mechanizmy odkształcenia plastycznego; kształtowanie mikrostruktury na drodze odkształcenia plastycznego; umocnienie wydzieleniowe stopów aluminium; metody mikroskopii elektronowej (TEM, SEM, EBSD) w badaniach defektów sieci krystalicznej, przemian fazowych i umocnienia materiałów
   
 • dr inż. Anna Dobkowska: badania odporności korozyjnej stopów magnezu wytwarzanych metodami zaliczanymi do metalurgii proszków (głównie druk 3D - laser powder bed fusion), badanie zależności mikrostruktura-odporność korozyjna stopów magnezu po dużym odkształceniu plastycznym (KOBO), opis właściwości korozyjnych biostopów magnezu
   
 • dr inż. Joanna Idaszek: projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka biomateriałów (w tym materiałów hydrożelowych i biotuszy) do regeneracji tkanki kostnej i chrzęstnej; druk 3D oparty na ekstruzji; ewaluacja cytotoksyczności i cytozgodności in vitro
   
 • dr inż. Mirosław J. Kruszewski - możliwość realizacji interdyscyplinarnych tematów prac dyplomowych dotyczących zagadnień związanych z materiałami termoelektrycznymi i konwersją energii. Zapraszam do kontaktu osoby chętne do realizacji prac z pogranicza inżynierii materiałowej, fizyki i chemii, dzięki którym będziecie mieli okazję uczestniczyć we wszystkich aspektach tworzenia i charakteryzowania nowych materiałów: od projektu składu chemicznego, przez jego syntezę i konsolidację, aż po końcową charakteryzację właściwości elektrycznych, cieplnych i termoelektrycznych.
       
 • dr inż. Łukasz Sarniak: badania nieniszczące, degradacja materiałów, rozwój metod NDT w przemyśle energetycznym, rafineryjno-petrochemicznym oraz lotniczym; aplikacje zaawansowanych metod badań nieniszczących w defektoskopii oraz ocenie stanu degradacji materiałów - m.in. ultradźwiękowa technika Phased Array, TOFD i LRUT oraz prądowirowa technika ECT i ECA
   
 • dr inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni: niestabilność i niejednorodność odkształcenia (np. efekt Portevin - Le Chatelier), tekstura krystaliczna (lokalna i globalna) i morfologiczna i jej wpływ na właściwości materiałów, metody dużego odkształcenia plastycznego, dyfrakcja rentgenowska do badań materiałów polikrystalicznych (np. skład fazowy, wielkość krystalitów, tekstura, naprężenia własne). 

    

 Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz: badania i technologia  materiałów magnetycznych, nanomateriałów oraz materiałów inteligentnych, w tym materiałów z magnetyczną pamięcią kształtu i magnetokalorycznych. Kolejny zakres działalności badawczej obejmują płyny nienewtonowskie i  struktury ochronne na bazie cieczy zagęszczanych ścinaniem oraz wytwarzanie materiałów metodami przyrostowymi (druk 3D)
   
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara: zagadnienia związane z kształtowaniem struktury fazowej i właściwości fizycznych kompozytów ceramika–metal oraz magnetycznie twardych kompozytów gradientowych metal- polimer. Wytwarzanie kompozytów o projektowanej mikrostrukturze poprzez odlewanie odśrodkowe mas lejnych również w połączeniu z działaniem pola magnetycznego. Materiały magnetycznie twarde wytwarzane jako mikro- i nanokrystaliczne oraz nanokompozyty magnetyczne. Wpływ procesów wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości magnesów. Stosowane procesy technologiczne to mielenie (również w wysokich temperaturach), mechaniczna synteza i szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego
   
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik: materiały amorficzne i nanokrystaliczne wytwarzane metodami szybkiego chłodzenia ze stanu ciekłego lub mechanicznej syntezy – materiały magnetycznie miękkie i kompozyty na bazie związków międzymetalicznych. Masywne szkła metaliczne. Badania procesów krystalizacji i nanokrystalizacji szkieł metalicznych. Recykling stopów aluminium
   
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak: wytwarzanie stopów metalicznych i kompozytów na ich osnowie metodami topienia łukowego, szybkiego chłodzenia ze stanu ciekłego lub mechanicznej syntezy. Badania struktury i właściwości wytworzonych stopów i kompozytów. Techniki badawcze: dyfrakcja rentgenowska, zaawansowana mikroskopia świetlna, skaningowa mikroskopia elektronowa, rozkład wielkości cząstek proszku, pomiary twardości i mikrotwardości, pomiary właściwości magnetycznych, metody kalorymetryczne
   
 • dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. PW: badania strukturalne na transmisyjnym mikroskopie elektronowym uporządkowanych faz międzymetalicznych; Ni3Al, NiAl, FeAl, Fe3Al, Al3Ti+X, Al3Zr+X (X=Cr, Cu, Mn), Fe‑Ni. Badanie przemian strukturalnych, koherencji faz i wczesnych stadiów wydzielania w metalach i stopach. Badania heterostruktur półprzewodnikowych typu AlGaAs/GaAs, InGaP/AlGaAs/GaAs, InGaAs/GaAs na lasery i baterie słoneczne. Charakterystyka strukturalna złączy ceramika‑metal SiC/Mo, Si3N4/Mo. Dyfrakcja w zbieżnej wiązce elektronów
   
 • dr inż. Bartosz Michalski:otrzymywanie i charakteryzacja materiałów o właściwościach magnetycznie twardych, zawierających pierwiastki ziem rzadkich, z wykorzystaniem metod metalurgii proszków oraz szybkiego chłodzenia ze stanu ciekłego. Badania nad metodami recyklingu złomu elektronicznego i elektrotechnicznego ze szczególnym nastawieniem na przetwarzanie magnesów na bazie neodymu lub samaru
   
 • dr inż. Rafał Wróblewski:efekt magnetokaloryczny, magnetyczna pamięć kształtu, monokrystalizacja metodą Bridgmanna, badania właściwości fizycznych, charakteryzacja struktury i mikrostruktury -  skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa, rentgenowska analiza fazowa.

  

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

 • prof. dr hab. inż. Andrzej R. Olszyna: materiały ceramiczne, ceramika narzędziowa, bioceramika oraz kompozyty ceramika‑metal z gradientem składu chemicznego
   
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska: materiały kompozytowe, kompozyty o osnowie polimerowej, materiały inteligentne
   
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka: kompozyty ceramika‑metal i złącza metal-ceramika, właściwości chemiczne i fizyczne ceramiki, odporność na kruche pękanie, metody zwiększania odporności na pękanie kruchych materiałów ceramicznych, zjawiska zachodzące na granicy metal‑ceramika, wytrzymałość złącza ceramika-metal, opis mikrostruktury i propagacji pęknięć w kompozytach
   
 • prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska: inżynieria materiałowa polimerów, projektowanie nowych materiałów polimerowych o specjalnych właściwościach użytkowych, badania struktury fazowej oraz właściwości mieszanin i stopów polimerowych, badania wpływu parametrów reakcji otrzymywania oraz parametrów przetwórstwa polimerów na ich strukturę i właściwości, projektowanie zastosowań polimerowych materiałów odpadowych oraz badania struktury i właściwości materiałów polimerowych z odpadami
   
 • dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni: kompozyty metal/faza międzymetaliczna – ceramika, nowoczesne metody syntezy materiałów kompozytowych, metody charakterystyki mikrostruktury stopów oraz materiałów kompozytowych; metody charakterystyki struktury porów w spiekanych tworzywach ceramicznych.
    
 • dr hab. Kamila Sałasińska: projektowanie i ocena właściwości materiałów polimerowych oraz ich kompozytów, w tym przede wszystkim palności, a także poszukiwanie nowych środków i opracowywanie układów ograniczających palność.