Wznowienie studiów

Informacje ogólne

Zasady wznowienia studiów opisane są w § 15 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej

 1. O wznowienie studiów może ubiegać się osoba, która je przerwała po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów na studiach pierwszego stopnia lub pierwszego semestru studiów na studiach drugiego stopnia.
 2. Wznowienie studiów następuje na podstawie decyzji Rektora.
 3. Wznowienie studiów następuje od początku semestru lub na obronę pracy dyplomowej.
 4. Wniosek o wznowienie może zostać złożony nie później niż pięć lat od daty skreślenia z listy studentów.
 5. Dopuszcza się nie więcej niż dwukrotne wznowienie, przy czym dopuszczalne jest trzykrotne złożenie wniosku o wznowienie.
 6. Wznowienie jest możliwe, jeżeli student wypełnił wszystkie zobowiązania finansowe względem uczelni.
 7. Przed wznowieniem studiów dziekan określa warunki wznowienia, termin i sposób uzupełnienia zaległości wynikających z wcześniej niezaliczonych przedmiotów i/ lub różnic programowych w programie studiów zrealizowanym przez osobę wznawiającą studia.
 8. Podczas rozpatrywania podań o wznowienie studiów pod uwagę brane są tylko oceny wpisane do systemu USOSweb.
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania o wznowienie w USOSweb zostanie naliczona opłata, którą należy uiścić w ciągu dwóch tygodni. Po wniesieniu opłaty należy odebrać kartę wznowienia z dziekanatu w celu uzupełnienia ewentualnych wymagań. Osoba uzupełniająca zaległości lub różnice programowe wskazane w karcie wznowienia powinna być zapisana na dane zajęcia w USOSweb.
 10. Przed odebraniem karty wznowienia należy posiadać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
  o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki. Badania należy wykonać na koszt własny. Skierowanie na takie badania wydaje dziekanat.
 11. Osoba uzupełniająca zaległości lub różnice programowe wskazane w karcie wznowienia (z tzw. „Kartą wznowienia”) nie ma praw studenta, w związku z tym nie może korzystać z przywilejów przysługujących studentom (m.in. nie ma możliwości przedłużenia legitymacji studenckiej, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez PW, nie może też występować o przyznanie stypendiów przysługujących studentom).
 12. Opłaty za przedmioty realizowane na wznowieniu określa Zarządzenie Rektora na dany rok akademicki.

 

Informacje dodatkowe

 1. Termin składania podań o wznowienie studiów: nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
 2. W celu wznowienia studiów należy dostarczyć do dziekanatu podanie o wznowienie studiów na druku dostępnym na stronie internetowej WIM -> Studenci -> Dokumenty do pobrania. Przed złożeniem podania należy sprawdzić w USOSweb poprawność oraz komplet wszystkich przedmiotów i ocen.
 3. Wznowienie na dzień obrony
  Osoby, które chciałyby wznowić studia tylko na czas pisania pracy i egzamin dyplomowy mogą składać podania w ciągu całego semestru, ale na okres nie krótszy niż wymagany do zrealizowania pracy dyplomowej. Po rozpatrzeniu podania zostaną przekazane informacje odnośnie do ewentualnych różnic programowych do uzupełnienia. W przypadku konieczności uzupełnienia przedmiotów obrona może odbyć się  w terminie późniejszym niż zakładany, ze względu na realizację przedmiotu podczas całego semestru.
  Prosimy również do podania o wznowienie na dzień obrony dostarczyć załącznik z informacją o stopniu zaawansowania pracy, podpisany przez promotora pracy. Wysoki stopień zaawansowania pracy jest dla Państwa korzystnym argumentem przy rozpatrywaniu podania przez Dziekana.
 4. Do odebrania pozytywnej decyzji o wznowieniu konieczne będą aktualne badania lekarskie, które osoba wznawiająca wykonuje na własny koszt.