Prace dyplomowe

Praca dyplomowa jest końcowym etapem toku kształcenia. Po jej obronie i pozytywnym wyniku egzaminu dyplomowego student otrzymuje tytuł inżyniera (po studiach I stopnia) lub tytuł magistra (po studiach II stopnia). Praca dyplomowa jest podsumowaniem osiągniętej podczas studiów wiedzy oraz umiejętności samodzielnego doboru literatury, analizy przedmiotu badań i formułowania wniosków.

Ustalenie ogólnej tematyki pracy dyplomowej odbywa się najpóźniej na miesiąc przed końcem semestru poprzedzającego semestr dyplomowy. Szczegółowe ustalenie tematu odbywa się po pewnym czasie jej realizacji, jednak nie później niż do terminu posiedzenia Rady Wydziału, która zatwierdza tematy prac. Zatwierdzanie przez Radę Wydziału tematów prac inżynierskich na studiach stacjonarnych odbywa się na posiedzeniu grudniowym, w semestrze kończącym te studia. Natomiast zatwierdzanie tematów prac magisterskich odbywa się na posiedzeniu majowym, w semestrze kończącym te studia.

Promotor pracy – posiadający stopień minimum doktora – zgłasza temat pracy dyplomowej Prodziekanowi ds. Kształcenia.

Terminy złożenia prac dyplomowych

Student ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez kierującego pracą:

  • na studiach pierwszego stopnia - najpóźniej na trzy tygodnie przed początkiem semestru następującego po ostatnim semestrze jego studiów,
  • na studiach drugiego stopnia - do 15 września.

Student, który:

  • wypełnił wymagania określone w programie kształcenia,
  • złożył pracę dyplomową zaakceptowaną przez kierującego pracą,
  • złożył komplet wymaganej dokumentacji,

może przystąpić do egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

Decyzję na temat ostatecznej oceny pracy dyplomowej podejmuje Komisja Egzaminu Dyplomowego, biorąc pod uwagę oceny wystawione przez opiekuna i recenzenta.