Stypendia

Studenci studiów I i II stopnia mogą otrzymać pomoc finansową w postaci stypendiów i zasiłków.

Student może ubiegać się o:

 1. Stypendium socjalne,
 2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
 3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce,
 5. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
 6. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne,
 7. Zapomogi.

Stypendia socjalne, socjalne zwiększone, zapomogi oraz stypendia specjalne przyznawane są od I roku studiów, natomiast stypendia Rektora od II roku. Poniżej podano przykładowe wysokości stawek stypendialnych obowiązujących w roku akademickim 2018/2019.

Stypendium socjalne przysługuje studentom, których dochód w rodzinie nie przekraczał 1050,00 zł na osobę miesięcznie. Wysokość stypendium socjalnego jest różnicą pomiędzy maksymalną kwotą dochodu (ustala ją Rektor) na osobę w rodzinie studenta a rzeczywistym dochodem na osobę w rodzinie studenta. Stypendia są zaokrąglane do 10 zł. Maksymalne stypendium socjalne wypłacane na Wydziale wynosiło 1200 zł, a minimalne - 450 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki otrzymują studenci, których dochód w rodzinie nie przekraczał – 1050 zł na osobę miesięcznie. Dofinansowanie zakwaterowania otrzymują student mieszkający w DS PW lub wynajmujący prywatne mieszkanie (potwierdzone umową). Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 340 zł.

Stypendium socjalne przysługuje studentom, których dochód w rodzinie nie przekraczał 1050,00 zł na osobę miesięcznie. Wysokość stypendium socjalnego jest różnicą pomiędzy maksymalną kwotą dochodu (ustala ją Rektor) na osobę w rodzinie studenta a rzeczywistym dochodem na osobę w rodzinie studenta. Stypendia są zaokrąglane do 10 zł. Maksymalne stypendium socjalne wypłacane na Wydziale wynosiło 1050 zł, a minimalne - 350 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki otrzymują studenci, których dochód w rodzinie nie przekraczał – 1050 zł na osobę miesięcznie. Dofinansowanie zakwaterowania otrzymują student mieszkający w DS PW lub wynajmujący prywatne mieszkanie (potwierdzone umową). Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 300 zł.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wynosiło w roku akademickim 2018/2019:

 • I kategorii – 1000 zł,
 • II kategorii – 750 zł,
 • III kategorii – 500 zł.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce przyznawane są w dwóch kategoriach:

 • I kategoria – 700 zł,
 • II kategoria – 500 zł.

Stypendium przyznawane jest na podstawie listy rankingowej studentów, którzy zaliczyli I rok studiów. Może je otrzymać 10% studentów z listy rankingowej przy spełnieniu warunku– średnia ocen nie niższa niż 4. Listy rankingowe tworzy się oddzielnie dla poszczególnych roczników. Stypendium I kategorii otrzymuje 40% studentów spełniających wymagania, II – 60%.

Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki w sporcie może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wartość jednego punktu wynosi – 22 zł. Wysokość stypendium jest iloczynem ilości punktów i wartości punktu w zł.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej oraz wysokości poszczególnych stypendiów na określony rok są zamieszczane każdorazowo w „Regulaminie ustalania wysokości, ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Spraw Studenckich: www.bss.ca.pw.edu.pl