Zasady dyplomowania

Ustalenie tematu pracy dyplomowej

Procedura ustalania tematu pracy dyplomowej:

 1. Temat prac dyplomowej zgłasza nauczyciel akademicki ze stopniem min. doktora zatrudniony na WIM PW.
 2. Praca dyplomowa, za zgodą dziekana, może być realizowana poza wydziałem w instytucji, która zapewni odpowiednie warunki do jej wykonania: w przedsiębiorstwie przemysłowym, instytucie naukowym itp. Opiekun pracy spoza Politechniki Warszawskiej – tzw. konsultant, powinien brać udział w czynnościach związanych z realizacją pracy (seminaria dyplomowe, egzamin dyplomowy, recenzje).
 3. Ustalenie ogólnej tematyki pracy dyplomowej odbywa się najpóźniej na miesiąc przed końcem semestru poprzedzającego semestr dyplomowy. Szczegółowe ustalenie tematu odbywa się po pewnym czasie jej realizacji, jednak nie później niż do terminu posiedzenia Rady Wydziału, która zatwierdza tematy prac. Zatwierdzanie przez Radę Wydziału tematów prac inżynierskich na studiach stacjonarnych odbywa się na posiedzeniu grudniowym, w semestrze kończącym te studia. Natomiast zatwierdzanie tematów prac magisterskich odbywa się na posiedzeniu majowym, w semestrze kończącym te studia.
 4. Praca dyplomowa powinna być włączona w program prac badawczych wydziału lub studenckiego ruchu naukowego.
 5. Student realizujący inżynierską pracę dyplomową przedstawia jej wyniki w formie prezentacji ustnej w części jawnej egzaminu dyplomowego.
 6. W pracy powinny być wydzielone następujące elementy: określenie celu pracy, sformułowanie problemu, analiza stanu wiedzy w obszarze problemowym, uzasadniająca podjęcie tematu pracy, rozwiązanie problemu i wnioski końcowe.
 7. Zasady redagowania prac dyplomowych (wzór strony tytułowej, oraz wzór karty informacyjnej o pracy dyplomowej) oraz zasady obiegu dokumentów są dostępne są na wydziałowej stronie internetowej.
 8. Praca dyplomowa przedstawiana jest w formie tekstowej, wraz z jej zapisem cyfrowym oraz ewentualnymi załącznikami.
    

Egzamin dyplomowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 1. Spełnienie wymagań określonych w programie studiów.
 2. Złożenie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora.
 3. Stwierdzenie przez promotora samodzielności wykonania pracy dyplomowej z uwzględnieniem wyników raportu z systemu antyplagiatowego.

Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty podjęcia przez dziekana decyzji o dopuszczeniu do tego egzaminu,

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminu dyplomowego powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą co najmniej 4 osoby, w tym: przewodniczący komisji, promotor i recenzent oraz nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność lub kierunek studiów dyplomanta.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Prawo do zadawania pytań przysługuje wyłącznie członkom komisji egzaminu dyplomowego.

Komisja egzaminu dyplomowego ustala ocenę pracy dyplomowej z uwzględnieniem ocen wnioskowanych przez promotora i recenzenta. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej praca ta jest uznawana za niezłożoną.

Egzamin dyplomowy trwa około 50-60 minut i składa się z dwóch części: prezentacji pracy oraz odpowiedzi na pytania. W części pierwszej egzaminu, trwającej ok. 10-15 minut, dyplomant przedstawia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej zakres i rezultaty pracy dyplomowej. W drugiej części egzaminu zadawane są pytania związane z tematyką pracy oraz tokiem studiów.

 
Zestawy pytań egzaminacyjnych:

Egzamin dyplomowy kończy się ogłoszeniem przez Przewodniczącego Komisji oceny ostatecznej ze studiów. Jeśli ocena jest pozytywna, dyplomant otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera (studia I stopnia) lub magistra inżyniera (studia II stopnia).

Ocena ze studiów jest sumą następujących składników:

 • 0,6 * średnia ocen ze studiów (liczona tylko z ocen pozytywnych),
 • 0,3 * ocena z pracy dyplomowej,
 • 0,1 * ocena z egzaminu dyplomowego.

Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wyrażony słownie ostateczny wynik studiów, zgodnie z zasadą:

 • 4,70 – 5,00 celujący
 • 4,40 – 4,69 bardzo dobry
 • 4,10 – 4,39 ponad dobry
 • 3,80 – 4,09 dobry

W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie dziekan na wniosek studenta wyznacza kolejny termin egzaminu.

W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia studenta do egzaminu w ustalonym terminie dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin powinien odbyć się po upływie 1 miesiąca i nie później niż 3 miesiące od daty pierwszego egzaminu, przy czym w uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta i za zgodą dziekana, powtórny egzamin może odbyć się wcześniej.

W przypadku niezdania przez studenta egzaminu dyplomowego w drugim terminie stosuje się § 33 ust. 1 pkt 3 Regulaminu studiów tj. wydanie decyzji o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.
 

Informacje dotyczące zasad dyplomowania zawarte są także w regulaminie studiów PW na stronie www.bip.pw.edu.pl