Propozycje tematów prac dyplomowych

Promotor Temat Rodzaj dyplomu
dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak Badanie wpływu mikrostruktury stali szynowych na ich odporność korozyjną inż. 
dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak Wpływ dodatku Cu na mikrostrukturę i wybrane właściwości srebra po dużym odkształceniu plastycznym inż. 
dr inż. Tomasz Borowski Mikrostruktura i właściwości powłok azotku niobu wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego inż.
dr inż. Tomasz Borowski Właściwości mechaniczne i biologiczne powłok DLC po procesie utleniana. inż./mgr
dr inż. Tomasz Borowski Wpływ temperatury i czasu utleniania niobu na jego bioaktywność. inż./mgr
dr inż. Agnieszka Brojanowska Odporność korozyjna noży wykonanych ze stali węglowej po zabiegach czyszczenia metodami gospodarskimi inż./mgr
dr inż. Agnieszka Brojanowska Odporność korozyjna materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym na działanie soli drogowej i jej zamienników inż./mgr
dr inż. Agnieszka Brojanowska Ocena możliwości stosowania żwiru bentonitowego jako środowiska korozyjnego symulującego glebę do badań właściwości korozyjnych materiałów metodami elektrochemicznymi inż./mgr
dr inż. Witold Chromiński Wpływ gęstości dyslokacji na procesy wydzieleniowe w stopie Al-Mg-Si mgr
dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni Wielofunkcyjne sfery nanokompozytowe oparte na bazie dwuwymiarowych materiałów MXene do absorpcyjno-fotokatalityczno-magnetycznego oczyszczania wody inż.
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Kompozyty in-situ Fe-TiC wytwarzane z wykorzystaniem proszków żeliwa inż.
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Opracowanie procedury oceny grubości powłok niekonduktywnych na stalach ferro- i nieferromagnetycznych z wykorzystaniem defektoskopu prądowirowego inż. 
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Ocena zmian twardości próbek po hartowaniu i odpuszczaniu w szerokim zakresie temperatury na podstawie analizy zmian parametrów prądowirowych oraz badań metalograficzne inż. 
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Detekcja uszkodzeń zmęczeniowych inicjowanych w próbach wysokocyklowych  oraz ich ilościowy opis w oparciu o charakterystyki impedancyjne i badania metalograficzne mgr
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Ocena ilościowa sygnałów prądowirowych od liniowych defektów objętościowych na rurkach ferromagnetycznych wraz z opracowaniem i wykonaniem  próbek referencyjnych mgr
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Charakterystyka pancerzyków okrzemek jako materiału do aplikacji inżynierskich inż.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Struktura i właściwości rurek ze szwem ze stali austenitycznej 304 do aplikacji w przemyśle motoryzacyjnym inż.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Budowa i właściwości rurek światłowodowych stosowanych w układach sensorowych inż.
dr inż. Paulina Latko-Durałek  Termoplastyczne kompozyty polimerowe o właściwościach biobójczych: wytwarzanie i analiza właściwości fizyko-chemicznych. inż. 
dr inż. Paulina Latko-Durałek  Kompozyty przewodzące termicznie na bazie usieciowanego polietylenu: wytwarzanie i analiza właściwości fizykochemicznych. inż. 
dr inż. Paulina Latko-Durałek  Kompozyty na bazie klejów termotopliwych zawierające przewodzące napełniacze węglowe: wytwarzanie i analiza właściwości fizykochemicznych. inż. 
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Wpływ warunków procesu atomizacji ultradźwiękowej na morfologię i rozkład wielkości cząstek wytwarzanych proszków metalicznych inż./mgr
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Wytwarzanie proszków z układu Zn-Mg-Ca metodami atomizacji ultradźwiękowej, pod kątem ich zastosowania do druku 3D inż./mgr
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Dobór zawartości reagentów oraz parametrów procesu wspomaganego ultradźwiękowo chemicznego trawienia, na chropowatość powierzchni i właściwości mechaniczne, elementów wytworzonych w procesie druku 3D metodą LPBF inż./mgr
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska Charakterystyka powłok na bazie WB2 zwiększających trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania inż.
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska Odporność korozyjna laminatów wielowarstwowych otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego inż.
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni Stopy wysokoentropowe typu CoCrFeNiMn wytwarzane metodą mechanicznej syntezy – wpływ stechiometrii i sekwencji dodawania pierwiastków na przebieg procesu i uzyskaną strukturę inż. 
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni Stopy wysokoentropowe wytwarzane metodą topienia i odlewania – wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości stopów inż. 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła Wpływ oddziaływania produktów kosmetycznych na strukturę i właściwości włosów - praca będzie wykonywana we współpracy z Instytutem Badań Kosmetyków, dyplomant będzie prowadzony przez opiekuna z WIM PW oraz opiekuna z Instytutu. inż./mgr
dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni Proces łączący nanostrukturyzację stali i azotowanie warstwy wierzchniej inż. 
dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni Proces nostrukturyzacji bainitycznej nawęglonych śrub do betonu  inż. 
dr hab. inż. Andrzej Zagórski Ocena izolacyjności elementów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie wytwarzanych z kompozytów termoplastycznych z włóknem naturalnym. Opiekun pomocniczy: Ł. Gołębiowski inż.
dr hab. inż. Andrzej Zagórski Wpływ zmiennych warunków przyspieszonego starzenia na właściwości kompozytów termoplastycznych z włóknem naturalnym. Opiekun pomocniczy: M. Jurczyk-Kowalska inż./mgr
dr hab. inż. Joanna Zdunek Opis mikrostruktury oraz wybranych właściwości stopu Al z serii 6XXX po zgniocie na zimno i na gorąco  inż.