Propozycje tematów prac dyplomowych

Aktualizacja: 11/03/2024

Promotor Temat Rodzaj dyplomu  
dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak Wpływ anizotropii początkowej blachy TRIP na zajście i efektywność przemiany martenzytycznej. inż./mgr  
dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak Charakterystyka mikrostruktury i wybranych właściwości mechanicznych stali z efektem TRIP po niekonwencjonalnym odkształceniu plastycznym. inż./mgr   
dr inż. Wiktor Bednarczyk Charakterystyka mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu Zn-Li-Mn po procesie HPT - praca w ramach projektu NCN Sonatina 5 pt. Nowe biodegradowalne stopy cynku wytwarzane metodami szybkiej krystalizacji i skręcania pod wysokim ciśnieniem. inż./mgr  
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska  Wytwarzanie i badanie kompozytów w oparciu o odzyskane włókna węglowe i mielone kompozyty szklane oraz modyfikacja recyklatów.    inż./mgr  
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska Wytwarzanie i badanie powłok polimerowych o właściwościach hydro- i lodofobowych. inż./mgr  
dr inż. Tomasz Borowski Właściwości mechaniczne i biologiczne powłok DLC po procesie utleniana. inż./mgr  
dr inż. Tomasz Borowski Mikrostruktura i właściwości utlenianej powierzchni fazy S. inż./mgr  
dr inż. Agnieszka Brojanowska Gleby komercyjnie dostępne jako elektrolit stały do badań korozyjnych inż./mgr  
dr inż. Agnieszka Brojanowska Odcynowanie brązów i korozja cyny w warunkach symulujących glebę mgr  
dr inż. Agnieszka Brojanowska Optymalizacja składu elektrolitu opartego na kwasie fosforowym w procesie plazmowego utleniania elektrolitycznego (PEO) tytanu. mgr  
dr inż. Witold Chromiński Wpływ gęstości dyslokacji na procesy wydzieleniowe w stopie Al-Mg-Si. mgr  
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni Mikrostruktura oraz wybrane właściwości mechaniczne czystego tytanu odkształcanego poprzez wybuch. inż.  
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni Wytwarzanie i właściwości wysokowydajnych materiałów skutterudytowych stosowanych w systemach do konwersji energii. inż.  
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni Ocena wpływu plazmy wysokotemperaturowej na materiał sond Langmuir’owskich eksploatowanych w reaktorze JET. inż.  
dr inż. Anna Dobkowska Influence of deformation degree on microstructure and corrosion properties of pure magnesium. BSc/MSc  
dr inż. Anna Dobkowska Badanie właściwości stali ODS wytwarzanych metodą druku 3D oraz spiekanych plazmowo/Properties of ODS steels produced using SLM and sintering methods inż./mgr  
dr inż. Anna Dobkowska Corrosion properties of new ODS steels for high temperature applications BSc/MSc – in English new
dr inż. Anna Dobkowska Fabrication and characterization of newly developed Mg based nanocomposites reinforced with nano hydroxyapatite MSc  
dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni Wytwarzanie oraz badanie struktury i właściwości magnetycznych stopów nanokrystaliczno-amorficznych wytwarzanych metodą ultraszybkiej obróbki cieplnej. inż.  
prof. dr hab. inż. Halina Garbacz Funkcjonalizacja powierzchni pod kątem zastosowań biomedycznych stopów tytanu po dużym odkształceniu plastycznym. mgr  
dr inż. Marcin Heljak  Ex vivo model of the drug release from intravitreally administered PLGA microparticles mgr  
dr inż. Joanna Idaszek Development of bioinks based on decellularized extracellular matrix (dECM) for 4D bioprinting mgr  
dr inż. Magdalenia Jurczyk-Kowalska Wpływ degradacji na strukturę i właściwości ochronne elastomerów stosowanych w środkach ochrony indywidualnej /w ramach współpracy z CIOP/ inż./mgr  
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Kompozyty in-situ Fe-TiC wytwarzane z wykorzystaniem proszków żeliwa. inż.  
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Kompozytowe powłoki na ceramice Al2O3 nanoszone metodą dip-coating inż.  
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Gradientowe kompozyty Al2O3-SiO2 inż./mgr  
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Badania ex-post zwilżalności i adhezji na granicy ceramika – stop metaliczny. inż./mgr  
dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska Electrospun Polyvinylpyrrolidone fibers for bio-active agents delivery mgr  
dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni Poprawa właściwości użytkowych ultra wysokotemperaturowych (UHTC) materiałów ceramicznych mgr  
dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni Otrzymywanie warstw katalitycznych MnxOy na podłożach ceramicznych metodą reaktywnego magnetronowego rozpylania katodowego inż./mgr  
dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski Practical aspects of designing thermoelectric modules with high energy conversion efficiency. inż./mgr  
dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski The use of metastable phases for the rapid fabrication of thermoelectric materials. inż./mgr  
dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski Fabrication and characterization of diffusion barriers for thermoelectrics modules. inż./mgr  
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Oceny grubości powłok niekonduktywnych na stalach ferro- i nieferromagnetycznych z wykorzystaniem defektoskopu prądowirowego. inż.  
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Oceny grubości powłok konduktywnych na stalach ferromagnetycznych z wykorzystaniem defektoskopu prądowirowego. inż.  
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Ocena zmian twardości próbek po hartowaniu i odpuszczaniu w szerokim zakresie temperatury na podstawie analizy zmian parametrów prądowirowych oraz badań metalograficznych. inż.  
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Detekcja uszkodzeń zmęczeniowych inicjowanych w próbach wysokocyklowych  oraz ich ilościowy opis w oparciu o charakterystyki impedancyjne i badania metalograficzne.  mgr  
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Ocena ilościowa sygnałów prądowirowych od defektów punktowych,  liniowych i objętościowych na rurkach ferro- lub nieferromagnetycznych na podstawie opracowanych próbek referencyjnych. mgr  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Ekspertyza przyczyn powstawania wad w metalowych elementach stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. inż.  
dr inż. Paulina Latko-Durałek Analiza właściwości usieciowanego polietylenu domieszkowanego grafitem płatkowym przed i po procesach eksploatacyjnych. inż./mgr  
dr inż. Paulina Latko-Durałek Analysis of the properties of cross-linked polyethylene doped with flake graphite before and after operational processes inż./mgr  
dr inż. Paulina Latko-Durałek The carbon-fiber reinforced polymers modified by the electrically conductive nanocomposites. inż./mgr  
dr inż. Paulina Latko-Durałek Analysis of the electrical and mechanical properties of conductive adhesives fabricated by injection molding and 3D printing processes. inż./mgr  
dr inż. Paulina Latko-Durałek Modyfikacja kompozytów węglowych przewodzącymi nanokompozytami nanoszonych techniką druku 3D. inż./mgr  
dr inż. Paulina Latko-Durałek Analiza właściwości adhezyjnych przewodzących klejów termotopliwych. inż./mgr  
dr inż. Joanna Idaszek Wpływ zawartości naturalnego napełniacza nieorganicznego na właściwości fizyko-chemiczne biodegradowalnych rusztowań kompozytowych wytworzonych technologią przyrostową inż.  
dr inż. Joanna Idaszek Development of composites hydrogels based on decellularized extracellular matrix and inorganic filler for fabrication of cartilaginous templates for tissue engineering of bone through endochondral ossification pathway mgr  
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Wytarzanie proszków kompozytowych o osnowie metalicznej, pod kątem ich zastosowania do druku 3D. inż./mgr  
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Wytwarzanie materiałów magnetycznych met. druku 3D. inż./mgr  
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska Charakterystyka powłok na bazie WB2 zwiększających trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania. inż.  
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska Odporność korozyjna laminatów wielowarstwowych otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego. inż.  
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni Wytwarzanie oraz badania struktury i właściwości stopów o wysokiej entropii i kompozytów na ich osnowie. inż./mgr  
dr hab. Kamila Sałasińska Ocena właściwości materiału polimerowego modyfikowanego nowym układem ograniczającym palność. mgr  
dr inż. Łukasz Sarniak Analiza oddziaływania temperatury i naprężenia i środowisk agresywnych na stal żarowytrzymałą P91 za pomocą zaawansowanych technik badawczych opartych o interakcję fali mechanicznej z efektami procesów degradacji. inż./mgr  
dr inż. Łukasz Sarniak Zautomatyzowana analiza wyników badań połączeń spawanych ultradźwiękową techniką TOFD wykorzystująca sztuczną inteligencję. inż./mgr  
dr inż. Łukasz Sarniak Ocena możliwości detekcji uszkodzeń korozyjnych rurociągów przesyłowych za pomocą fal kierowanych z propagacją osiową (Guided Waves). mgr  
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski Development of hydrogel-based microneedle patches for therapeutics delivery mgr  
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski Fabrication and characterization of hydrogel tube as a perfusable blood vessel    
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski 3D printing of hydrogels on amphiphilic polymeric nanocomposites for urethra
reconstruction
mgr  
dr inż. Anna Dobkowska
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
Influence of manufacturing method on corrosion properties of Mg-LPSO alloys mgr  
dr inż. Joanna Idaszek Development of decellularized extracellular matrix-derived bioinks for fabrication of hydrogels capable of shape transformation mgr  
dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni Analiza wpływu morfologii proszku metalicznego na jakość filamentów kompozytowych do druku 3D mgr  
prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski Opracowanie składu pasty na bazie nanokrzemionki i proszku metalicznego do druku 3D materiałów o potencjale katalitycznym mgr  
dr hab. inż. Andrzej Zagórski Ocena izolacyjności elementów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie wytwarzanych z kompozytów termoplastycznych z włóknem naturalnym. Opiekun pomocniczy: Ł. Gołębiowski. inż.  
dr hab. inż. Andrzej Zagórski Wpływ zmiennych warunków przyspieszonego starzenia na właściwości kompozytów termoplastycznych z włóknem naturalnym. inż./mgr  
dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni Opis mikrostruktury oraz wybranych właściwości stopu Al z serii 6XXX po zgniocie na zimno i na gorąco. inż.   
dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni Analiza właściwości stopu Cu-Cr-Zr odkształcanego w różnej temperaturze metodą twist-ECAP. inż./mgr