Egzamin dyplomowy

Termin złożenia pracy dyplomowej

Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu studiów w PW Student ma obowiązek przekazania poprzez system informatyczny pracy dyplomowej do promotora, w terminie najpóźniej na 3 tygodnie przed końcem semestru w przypadku pracy inżynierskiej oraz do ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego w przypadku pracy magisterskiej. Ustęp 2 § 30 daje Dziekanowi możliwość, na wniosek promotora lub studenta, przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o 3 miesiące w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 1.

Zasady utajniania pracy dyplomowej, której przedmiot objęty jest tajemnicą prawnie chronioną, określają wewnętrzne akty prawne Uczelni.

UWAGA! Wniosek o utajnienie pracy dyplomowej składany jest przed opublikowaniem pracy dyplomowej w systemie USOS APD.

 

Schemat postępowania dla studentów, którzy zgodnie z Regulaminem studiów w PW powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego:

Temat pracy dyplomowej zatwierdza Rada Wydziału w terminie najpóźniej do jednego miesiąca przed planowanym terminem ukończenia studiów.

 1. Tematy prac dyplomowych do systemu USOS APD wprowadza Dziekanat.
 2. Student wgrywa pracę do USOS APD.
 3. Okładki do pracy dyplomowej student odbiera z Dziekanatu. Wydrukowany autorski egzemplarz pracy dyplomowej, zgodny z egzemplarzem opublikowanym i zatwierdzonym przez promotora w USOS APD student składa w Dziekanacie.
 4. Student składa w USOSweb Wniosek o przygotowanie suplementu do dyplomu (sekcja Dla studentów – Podania ePW).
 5. Dziekanat sprawdza absolutorium i generuje suplement, który następnie przesyła za pośrednictwem USOSweb do akceptacji studenta.
 6. Student zatwierdza lub zwraca do korekty suplement zgodnie z instrukcją dostępną w USOSweb.
 7. Promotor, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania pracy przez studenta sporządza opinię w sprawie akceptacji pracy dyplomowej oraz propozycję jej oceny. Bez tej opinii student nie może złożyć podania o dopuszczenie do egzaminu.
 8. Niezwłocznie po wystawieniu opinii przez promotora w USOS APD, jednak dopiero po zaakceptowaniu treści suplementu, student składa w USOSweb Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
 9. Promotor w  Podaniu o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego potwierdza, że praca została sprawdzona w systemie JSA i jest gotowa do obrony (potwierdzenie odbywa się poprzez system USOS APD).
 10. Dziekanat sprawdza, czy student spełnił warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Jeśli warunki nie zostały spełnione Prodziekan ds. kształcenia odmawia dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Student może złożyć podanie ponownie po spełnieniu warunków.
 11. W terminie 5 dni roboczych od złożenia przez studenta Podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego Prodziekan ds. kształcenia wydaje zgodę na dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego.
 12. Opinia o pracy wystawiona przez promotora i recenzja wystawiona przez recenzenta powinny być dostępne dla studenta w APD nie później niż 3 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 13. Termin egzaminu powinien być wyznaczony nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego, nie licząc dni wolnych od zajęć.
   

Szablony prezentacji WIM