Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 możliwe jest skorzystanie ze zdalnej oraz stacjonarnej – w siedzibie Uczelni formy przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Sposób przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej określa Zarządzenie nr 99/2020 Rektora PW z dnia 29.09.2020 r. oraz Wytyczne dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość.

Zgodnie z zarządzeniem nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30.09.2020 Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW przygotował Zalecenia dla studentów uczestniczących w egzaminach dyplomowych odbywających się na Wydziale Inżynierii Materiałowej Warszawskiej (w siedzibie Uczelni). Jeżeli wymogi formalne będą spełnione, to student, który wybiera taką formę obrony, ma możliwość skorzystania z niej pod warunkiem zastosowania się do wszystkich przepisów i wytycznych środowiskowych GIS.

DZIEKAN WYZNACZA TRYB ORGANIZACJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO:
Egzamin w trybie na odległość Egzamin w trybie stacjonarnym
Student zapoznaje się z Zarządzeniem nr 99/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29.09.2020 r. oraz z wytycznymi dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość. Student zapoznaje się z Zaleceniami dla studentów uczestniczących w egzaminach dyplomowych odbywających się na Wydziale Inżynierii Materiałowej (w trybie stacjonarnymi) oraz wytycznymi środowiskowymi GIS.
Student zobowiązany jest do sprawdzenia w USOSweb kompletu przedmiotów, realizowanych w czasie studiów, punktacji ECTS oraz poprawności wprowadzonych ocen.

Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziekanacie:

Zobacz: Lista wymaganych dokumentów do egzaminu dyplomowego
 

WAŻNE: zmiana z dnia 27.01.2022

  1. Oświadczenie studenta dot. samodzielnego wykonania pracy dyplomowej składane jest przez studenta wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOS-APD,
  2. Oświadczenie studenta w przedmiocie udzielenia licencji PW jest składane przez studenta wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOSWeb,
  3. Do pracy dyplomowej nie jest już dołączane: oświadczenie o autorstwie pracy podpisane przez studenta oraz oświadczenie o udzieleniu licencji podpisane przez studenta.
Suplement do dyplomu – dopiero po uzyskaniu absolutorium przez Studenta Dziekanat może wygenerować suplement. Do wygenerowania suplementu niezbędne jest: wprowadzenie wszystkich ocen do USOS, zaliczenie praktyki, złożenie w Dziekanacie dokumentu „Informacja do suplementu”.                                                                                        
Akceptacja danych do USOSweb – przed egzaminem dyplomowym Dziekanat wysyła do dyplomanta maila z prośbą o sprawdzenie poprawności danych osobowych oraz danych w suplemencie. Instrukcja postępowania dla studenta jest dostępna w USOSweb w zakładce „Dla studentów”, i dalej „Suplementy”. Student w mailu zwrotnym w ciągu jednego dnia roboczego informuje o poprawności lub uwagach dotyczących ocen.
Informacja o terminie egzaminu dyplomowego oraz skład Komisji będą widoczne w APD nie później niż 3 dni przed egzaminem (po zalogowaniu na konto).