NCN

Zakład Inżynierii Powierzchni

 1. Proces generacji plazmy impulsowej w warunkach dynamicznie zmiennej koncentracji gazu plazmotwórczego, a stan granicy rozdziału faz materiału warstwy i podłoża, SONATA 10, NCN 2015/19/D/ST8/01917
 2. Powierzchniowa konsolidacja proszków materiałów wysokotopliwych eksponowanych na oddziaływanie z niskotemperaturową plazmą wyładowania jarzeniowego w rozpylaniu magnetronowym, 2017/27/N/ST8/00454
 3. Kształtowanie właściwości stopów NiTi z pamięcią kształtu poprzez wytwarzanie warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie w aspekcie zastosowań w medycynie, OPUS 9, 2015/17/B/ST8/00620 POLON
   

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

 1. Kompozyty metaliczne o właściwościach anizotropowych z udziałem nanocząstek kryształów warstwowych, SONATA 8, 2014/15/D/ST8/02643
 2. Badania właściwości kompozytów z udziałem nowej rodziny kryształów 2D, OPUS 13, NCN 2017/25/B/ST8/01205
 3. Kompozyty gradientowe Al2O3-Ni otrzymywane metodą odlewania odśrodkowego mas lejnych z wykorzystaniem pola magnetycznego, PRELUDIUM 12, NCN 2016/23/N/ST8/00234
 4. Badania właściwości przeciwnowotworowych nano-kryształów 2D karbidków i azotków tytanu – faz MXenes, Sonata Bis, NCN, UMO-2017/26/E/ST8/01073
 5. Zaawansowane techniki badania in situ zjawiska sorpcji bakterii na powierzchni nowych nanohybrydowych sorbentów grafenowych w układach wodnych, Sonata 5, NCN, UMO-2013/09/D/ST8/04001
   

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

 1. Modyfikacja struktury i właściwości masywnych szkieł metalicznych w niskotemperaturowej plazmie
 2. Nanokrystaliczne fazy międzymetaliczne FeAl i NiAl umacniane borem, OPUS 7, 2014/13/B/ST8/04289
 3. Próba stożkowa jako metoda określania zdolności do zeszklenia metalicznych stopów szkłotwórczych, OPUS 9, 2015/17/B/ST8/00618
 4. Hybrydowe kompozyty ceramika metal o umocnieniu gradientowym, OPUS13, NCN 2017/25/B/ST8/02036
   

Zakład Projektowania Materiałów

 1. Ewolucja mikrostruktury w stopach o wysokiej entropii Ta-Ti-V-W: od symulacji ab initio do technologii druku 3D
 2. Opracowanie trójwymiarowego biomimicznego modelu inwazji komórek nowotworowych piersi w celu testowania nowych rozwiązań terapeutycznych
 3. Wykorzystanie metod inżynierii biomateriałów do opracowania modelu tkankowego zdrowej i zmienionej nowotworowo kości w celu badania inwazji komórek kostniakomięsaka
 4. Wpływ nanostrukturyzacji i domieszkowania na właściwości termoelektryczne nowych materiałów z grupy LAST i TAGS, SONATA 12, NCN 2016/23/D/ST8/02686
 5. Materiały termoelektryczne otrzymane na drodze reakcji SHS, SONATA 11, NCN 2016/21/D/ST8/01696
 6. Wpływ dużego odkształcenia na mikrostrukturę i właściwości stopu Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr do zastosowań biomedycznych, OPUS 11, NCN 2016/21/B/ST8/01965
 7. Analiza procesu konsolidacji wiórów z jednofazowego tytanu α metodą niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej, SONATA 13, NCN 2017/26/D/ST8/00051
 8. Wpływ oddziaływania dyslokacji śrubowych z pierwiastkami węzłowymi na właściwości mechaniczne lekkich, heksagonalnych stopów Ti, SONATINA 1, NCN 2017/24/C/ST8/00123
 9. Wpływ modyfikacji powierzchni tytanu na proces mineralizacji kości, w zastosowaniach w otolaryngologii, PRELUDIUM 12, NCN 2016/23/N/ST8/02044
 10. Zjawisko obniżenia temperatury topnienia w układach nanowarst, OPUS 9, NCN 2015/17/B/ST8/01434
 11. Płytki o strukturze ultradrobnoziarnistej, małej anizotropii, zdolności do głębokiego tłoczenia i odkształcenia nadplastycznego przy dużej szybkości odkształcenia, OPUS 12, NCN 2016/23/B/ST8/02097
 12. Zastosowanie nowoczesnych metod mikroskopii elektronowej do trójwymiarowego odwzorowania morfologii warstw tlenkowych uzyskanych w procesie utleniania anodowego, SONATA 7, NCN 2014/13/D/ST8/03224
 13. Rekrystalizacja i rozrost ziaren w silnie odkształconej stali austenitycznej, SONATA 8, NCN 2014/15/D/ST8/00532
 14. Synteza nowych materiałów hybrydowych metodą skręcania pod wysokim ciśnieniem, SONATINA 1, NCN 2017/24/C/ST8/00145
 15. Optymalizacja mikrostruktury stopów aluminium pod kątem efektywności umocnienia wydzieleniowego, SONATINA 1, NCN 2017/24/C/ST8/00146
 16. Wpływ sposobu wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne płytek ze stopu Al o strukturze ultradrobnoziarnistej, PRELUDIUM 10, NCN 2015/19/N/ST8/01192
 17. Model in vitro warstwy barwnikowej siatkówki oka ludzkiego BIOMEMBRANE, UNISONO, NCN 2016/23/Z/ST8/04375
 18. Wielofunkcyjne kompozytowe biomateriały nanowłókniste dla inżynierii obwodowej tkanki nerwowej, Nano4Nerves, NCN 2013/11/B/ST8/03401
 19. Charakterystyka procesu pękania żelaza i stopu żelazo cyrkon o strukturze nanokrystalicznej, PRELUDIUM 8, NCN 2014/15/N/ST8/03388
 20. Opracowanie metody badań naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazów 3D, SONATA 11, NCN 2016/21/D/ST8/02019
 21. Wpływ orientacji monokryształów o różnej energii błędu ułożenia na kształtowanie się tekstury odkształcenia podczas ciągnienia, OPUS11, NCN 2016/21/B/ST8/01183
 22. Wpływ dodatków stopowych, nanocząstek, tekstury i metod wytwarzania na właściwości termoelektryczne dwukrzemku żelaza, PRELUDIUM 7, NCN 2014/13/N/ST8/00619
 23. Zastosowanie zaawansowanych metod wyznaczania struktury elektronowej w modelowaniu właściwości elektronowych, strukturalnych i termodynamicznych defektów punktowych i domieszek w materiałach półprzewodnikowych grupy IV, SONATA BIS, NCN 2012/05/E/ST8/03104
 24. Badanie zależności pomiędzy stopniem krystaliczności struktury, a odpornością korozyjną biodegradowalnych stopów z układu Mg-Zn-Ca, modyfikowanych dodatkami stopowymi, PRELUDIUM 12, NCN 2016/23/N/ST8/02055
 25. Miedź o strukturze ultradrobnoziarnistej do zastosowań jako przewodzące elementy konstrukcyjne, NCN, PRELUDIUM 14, 2017/27/N/ST8/01246
 26. Modyfikacje powierzchniowe w postaci struktur nanorurkowych na stopach tytanu nowej generacji do zastosowań biomedycznych, NCN, PRELUDIUM 14, 2017/27/N/ST8/01657
 27. Badanie wpływu mikrostruktury i składu chemicznego na właściwości katalityczne porowatych elementów węglanowych ogniw paliwowych, NCN 2017/27/B/ST8/02763
 28. Badanie wpływu mikrostruktury na proces reaktywnego przepływu w porowatych komponentach ogniw wysokotemperaturowych, NCN, PRELUDIUM, 2017/27/N/ST8/02772
 29. Wpływ parametrów mikrostruktury na procesy wymiany ciepła w materiałach o otwartej porowatości, NCN, SONATINA, 2018/28/C/ST8/00311
 30. Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych