Rekrystalizacja i rozrost ziaren w silnie odkształconej stali austenitycznej

Program/Konkurs: Sonata 8 
Jednostka finansująca: NCN
Kierownik projektudr inż. Agnieszka Krawczyńska
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2015-2019

Opis
Celem ogólnym projektu jest określenie wpływu sposobu i wielkości odkształcenia plastycznego na rekrystalizację i rozrost ziarna w stali austenitycznej. Dodatkowo badany będzie wpływ warunków wyżarzania (konwencjonalne w piecu i niekonwencjonalne pod wysokim ciśnieniem) na przebieg tych procesów. W przedstawionym projekcie stal austenityczna zostanie odkształcona w sposób konwencjonalny (walcowanie) i niekonwencjonalny (skręcanie pod wysokim ciśnieniem - HPT).
Walcowanie stali prowadzi do utworzenia bliźniaków odkształcenia plastycznego oraz pasm ścinania. Natomiast metoda HPT, będąca nowoczesnym sposobem odkształcenia plastycznego, prowadzi do znacznego rozdrobnienia mikrostruktury, aż do uzyskania ziaren nanometrycznych. Należy podkreślić, że o ile wpływ wielkości odkształcenia w zakresie konwencjonalnych wartości zgniotu są względnie dobrze poznane, to dla tzw. dużego odkształcenia plastycznego, przebieg procesów rekrystalizacji i rozrostu ziarna jest tematem aktualnych analiz.