Grupy badawcze

Na WIM PW działa blisko 20 grup badawczych. Każdy z zespołów specjalizuje się w różnych dziedzinach inżynierii materiałowej i prowadzi innowacyjne badania.
 

Liderzy grup badawczych:

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

Grupa posiada wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu i badaniu kompozytów oraz nanokompozytów polimerowych, modyfikacji ich właściwości funkcjonalnych, badaniu ich degradacji i recyklingu.

prof. dr hab. inż. Halina Garbacz

Jednym z głównych obszarów badawczych grupy jest kształtowanie mikrostruktury i właściwości nowoczesnych materiałów biomedycznych, w tym materiałów nanokrystalicznych, wykorzystując procesy dużego odkształcenia plastycznego, obróbki cieplne oraz hybrydowe obróbki powierzchni.

prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara

Grupa badawcza zajmuje się procesami wytwarzania kompozytów gradientowych wykorzystującymi m. in. odlewanie odśrodkowe mas lejnych oraz działanie pola magnetycznego, a także charakteryzowaniem mikrostruktury i właściwości takich materiałów.

prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka

Przedmiotem badań grupy są materiały ceramiczne, kompozyty o osnowie ceramicznej w tym kompozyty ceramika-metal, ceramika-faza międzymetaliczna o jednorodnej mikrostrukturze jak również materiały gradientowe.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik

Grupa badawcza zaangażowana jest w tematykę stopów o wysokiej entropii (HEA – High Entropy Alloys). HEA to wieloskładnikowe stopy o prostej budowie fazowej w postaci jednego lub dwóch roztworów stałych, dzięki czemu stopy te wykazują znakomitą stabilność termiczną i bardzo dobre właściwości mechaniczne, magnetyczne czy korozyjne.

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz

Zespół prof. Marcina Leonowicza specjalizuje się kształtowaniu struktury i mikrostruktury materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Zespół zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i charakterystyką nowych materiałów metalicznych, w tym kompozytów, o strukturze ultradrobnoziarnistej i nanokrystalicznej (tzn. o wielkości ziaren rzędu setek lub dziesiątek nanometrów).

prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak

Głównym obszarem badawczym grupy jest projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka stopów o wysokiej entropii i kompozytów na ich osnowie, otrzymywanych metodami mechanicznej syntezy i spiekania proszków oraz przy pomocy technik topienia i odlewania.

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Zespół prowadzi prace badawcze w obszarze procesów dużego odkształcenia plastycznego i ich wpływu na zmiany struktury materiałów.

prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna

Prace badawcze skupiają się na projektowaniu i wytwarzaniu ceramicznych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz kompozytów z udziałem materiałów ceramicznych.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła

Zespół zajmuje się charakteryzowaniem materiałów pod kątem właściwości mechanicznych oraz ich relacji z mikrostrukturą.

prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska

Grupa badawcza specjalizuje się na badaniach zależności pomiędzy strukturą a właściwościami i parametrami przetwórstwa materiałów polimerowych, w tym przetwarzanych technikami druku 3D oraz procesami ich degradacji i recyklingu.

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Zespół Badawczy BioMaterials jest częścią Zakładu Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW.

prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski

Grupa badawcza prof. Tomasza Wejrzanowskiego zajmuje się materiałami o wysokiej porowatości.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek

Zasadniczym profilem naukowym grupy badawczej jest zastosowanie i rozwój metod plazmowej inżynierii powierzchni, a zwłaszcza impulsowych metod wysokiej mocy (IPD, HIPMS, GIMS), w których niskotemperaturowa plazma jest efektywnym ośrodkiem syntezy. 

dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni

Zespół profesora Jerzego Roberta Sobieckiego prowadzi badania w zakresie wytwarzania powłok niklowych, niklowo-fosforowych oraz kompozytowych o osnowie niklowej metodami elektrochemicznymi oraz chemicznymi a także powłok tlenkowych wytwarzanych metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego na stopach tytanu i aluminium otrzymywanych także metodą 3D.

dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni

Grupa NanoStal zajmuje się kształtowaniem właściwości mechanicznych i użytkowych stali poprzez wytwarzanie optymalnej budowy fazowej i mikrostruktury dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii obróbki cieplnej.

dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni

Obszar badań realizowanych w grupie obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z projektowaniem, modelowaniem, wytwarzaniem i charakteryzowaniem, a także praktycznym wykorzystaniem materiałów dla nowoczesnych systemów do produkcji i konwersji energii.

dr hab. inż. Jan Wróbel

Tematyka badań naukowych grupy dotyczy przede wszystkim modelowania stabilności fazowej i właściwości wieloskładnikowych stopów metali do zastosowań w ekstremalnych warunkach takich jak np. w reaktorach syntezy termojądrowej.