Materiały termoelektryczne otrzymane na drodze reakcji SHS

Numer: UMO-2016/21/D/ST8/01696
Program/Konkurs: SONATA
Jednostka finansująca: NCN
Kierownik projektudr inż. Mirosław Kruszewski
Funkcja: Lider
Czas realizacji: 2017-2020

Opis
Celem projektu jest wykorzystanie reakcji SHS (z ang. self-propagating high-temperature synthesis) do otrzymania materiałów termoelektrycznych na bazie związku CoSb3, które cechować się będą wysokim współczynnikiem dobroci termoelektrycznej ZT (z ang. figure of merit). W porównaniu do konwencjonalnych metod otrzymywania materiałów skutterudytowych, które obejmują czaso- i energochłonne procesy wieloetapowego topienia, wyżarzania w stanie stałym i mielenia, podstawową zaletą zaproponowanej metodyki jest znaczna redukcja czasu niezbędnego do otrzymania związku CoSb3 cechującego się wysoką jednorodnością chemiczną i fazową. Wysoki parametr ZT będzie osiągnięty za sprawą świadomego projektowania i kontrolowania materiału termoelektrycznego w skalach atomowej, nano i mezo za pośrednictwem: (1) odpowiedniego dobór składu chemicznego (2) nanostrukturyzacji oraz (3) optymalizacji finalnej wielkości ziarna materiału.