Posiedzenie z dn. 14.03.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje dotyczące zamówień publicznych – Pani Kanclerz dr Jolanta Ewartowska
 4. Informacje Dziekana
 5. Zaopiniowanie wniosków o Nagrodę Rektora PW
  • Naukową indywidualną dla prof. dr hab. inż. Marcina Leonowicza za całokształt dorobku 
  • Naukową indywidualną dla
   i.      dr. hab. inż. Tomasza Wejrzanowskiego, prof. uczelni,
   ii.      prof. dr hab. inż Joanny Ryszkowskiej,
   iii.      dr. inż. Tomasza Płocińskiego,
   iv.      dr inż. Anny Dobkowskiej
  • Naukową zespołową dla
   i.      zespołu prof. dr hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego
   ii.      zespołu prof. dr hab. inż. Małgorzaty Lewandowskiej
   iii.      zespołu dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej
  • Dydaktyczną indywidualną za „Złotą Kredę” dla
   i.      Dr. hab. inż. Krzysztofa Rożniatowskiego, prof. uczelni
   ii.      dr inż. Agnieszki Brojanowskiej
 6. Sprawy osobowe 
  • Zaopiniowanie wyjazdu dr inż. Pauliny Latko-Durałek na naukowy staż zagraniczny na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie od 22 kwietnia do 26 czerwca 2023 r.
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr inż. Macieja Kowalczyka na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych, w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych Wydziału Inżynierii Materiałowej w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.
 7. Sprawy dydaktyczne
  • Udzielenie zgody dr. inż. Janowi Wróblowi na prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
  • Informacja nt. rekrutacji na studia II stopnia
  • Informacja nt. uzupełnienia różnic programowych przez studentów przyjętych na studia II stopnia z wydziałów i kierunków innych niż Inżynieria Materiałowa
 8. Sprawy wniesione
 9. Przyjęcie protokołu z trzydziestego pierwszego posiedzenia Rady Wydziału
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady.
   
Uchwały (.pdf, 274,10 kB)