Modelowanie komputerowe w projektowaniu materiałów

Obszar badań obejmuje projektowanie nowoczesnych materiałów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem technik modelowania komputerowego struktury, właściwości i procesów materiałowych.

Głównym obszarem zainteresowań są materiały stosowane w węglanowych ogniwach paliwowych (MCFC), materiały piankowe o otwartej porowatości stosowane jako filtry i materiały wymienników ciepła, a także nanometale, kompozyty dyspersyjne oraz materiały półprzewodnikowe. Stosowanymi metodami badawczymi z zakresu modelowania numerycznego są: dynamika molekularna, DFT, metoda elementów skończonych, metoda objętości skończonych, metoda Monte Carlo. Techniki charakteryzacji stosowane w prowadzonych badaniach to skaningowa mikroskopia elektronowa, tomografia komputerowa, badania mechaniczne (statyczne próby ściskania/rozciągania), mikroskopia sił atomowych. Istotnym obszarem działalności naukowej jest analiza obrazów i ilościowy opis struktury materiałów na podstawie wyników badań otrzymanych za pomocą wymienionych metod charakteryzacji.
 

Tematyki badawcze

 • Materiały nanokrystaliczne –wpływ wielkości ziarna na właściwości mechaniczne i stabilność termiczną;
 • Granice międzykrystaliczne i międzyfazowe – określenie wpływu granic ziaren i granic międzyfazowych na właściwości mechaniczne, chemiczne i termiczne materiałów, w tym: nanometali, kompozytów z dodatkiem grafenu, materiałów reaktorów termojądrowych;
 • Materiały półprzewodnikowe grupy IV - obliczenia właściwości elektronowych, strukturalnych i termodynamicznych defektów i domieszek; modelowanie procesów wytwarzania półprzewodników z zastosowaniem technik PVT i CVD.
 • Materiały węglanowych ogniw paliwowych – projektowanie i modelowanie wpływu struktury elementów węglanowych ogniw paliwowych na ich właściwości;
 • Kompozyty na osnowie miedzi i srebra z dodatkiem grafenu – przewodność termiczna granic międzyfazowych metal-grafen, wpływ zawartości i rozmieszczenia grafenu w osnowie na przewodność cieplną kompozytów metal-grafen;
 • Kompozyty konstrukcyjne – projektowanie numeryczne wielkogabarytowych konstrukcji nośnych z uwzględnieniem wewnętrznej struktury materiału;
 • Materiały porowate – modelowanie wpływu struktury na właściwości materiałów o porowatości otwartej z uwzględnieniem zastosowania na materiały filtrów, elektrod ogniw paliwowych, wymienników ciepła i absorberów energii zderzenia;
 • Skały łupkowe – modelowanie właściwości i procesów przepływu cieczy i gazów;
 • Procesy odzysku ciepła ze spalin samochodowych – obliczenia przepływu gazów i transportu ciepła;
 • Procesy interakcji fali elektromagnetycznych i mechanicznych z materiałami.

Oferta badawcza

 • Projektowanie i wytwarzanie materiałów dla ogniw paliwowych
 • Projektowanie materiałów o otwartej porowatości
 • Numeryczne analizy właściwości wytrzymałościowych
 • Numeryczne analizy właściwości przepływowych
 • Numeryczne analizy właściwości cieplnych
 • Symulacje właściwości i procesów materiałowych w skali atomowej
 • Analiza obrazów i opis ilościowy
   

Infrastruktura badawcza i oprogramowanie

 • klaster komputerowy – 360 rdzeni AMD Opteron 64-bit,
 • 6 × stacja robocza 8-16 rdzenia Intel 64-bit,
 • oprogramowanie ANSYS/Fluent,
 • oprogramowanie Abaqus,
 • oprogramowanie LAMMPS,
 • oprogramowanie VASP,
 • oprogramowanie MicroMeter.
   

Projekty

Współpraca krajowa

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Instytut Energetyki, Warszawa
 • Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), Uniwersytet Warszawski
 • Instytut Fizyki Eksperymentalnej, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
   

Współpraca międzynarodowa

 • Dresden Center for Nanoanalysis (DCN), Center for Advancing Electronics Dresden, Technische Universitat, Niemcy | prof. Ehrenfried Zschech
 • Institute of Stochastics, Ulm University, Niemcy | prof. Volker Schmidt
 • Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics, Niemcy | prof. Peter Dolt
 • Department of Engineering, University of Perugia, Włochy | prof. Linda Barelli
 • Theory and Modelling Department, Culham Centre for Fusion Energy (CCFE), Wielka Brytania | prof. Duc Nguyen-Manh
 • Department of Materials Science and Engineering, National Cheng Kung University, Taiwan | prof. Kuan-Zong Fung
 • School of Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technological University, Singapur | prof. Siew Hwa Chan
 • Department of Chemical and Biological Engineering, Hanbat National University, Korea Południowa | prof. Choong-Gon Lee
 • Singapur, Institute of High Performance Computing, ASTAR | dr. Tan Teck Leong
 • Department of Mechanical and Industrial Engineering, Concordia University, Kanada | prof. Ali Dolatabadi
 • University of Averio, Portugalia | prof. Fernando Marques
 • University of Oslo, Norwegia | prof. Truls Norby
 • SINTEF, Norwegia | dr. Wen Xing
 • Department of Mechanical Engineering, University of Cape Peninsula, RPA | prof. Graeme Oliver
   

Kontakt

prof. dr  hab. inż. Tomasz Wejrzanowski
tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl
22 234 87 42
Zakład Projektowania Materiałów