Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

Skład Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
 • dr hab. inż. Jarosław Ferenc
 • dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. PW
 • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska
 • dr hab. inż. Marek Kostecki
 • dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. PW
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. PW
 • dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, prof. PW
 • dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW
 • dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW
 • dr hab. inż. Jerzy Sobiecki, prof. PW
 • dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW
 • dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
 • dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. PW
 • dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. PW

Doktorzy

 • dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak
 • dr inż. Jakub Jaroszewicz
 • dr inż. Tomasz Płociński

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr inż. Kamil Dydek

Kompetencje Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowej zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej

 • prowadzi postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych i nadaje stopnie naukowe;
 • nostryfikuje stopnie naukowe;
 • określa strategię rozwoju dyscypliny i pożądane warunki jej realizacji;
 • określa politykę naukową w ramach dyscypliny oraz nadzoruje jej realizację w jednostkach PW;
 • uczestniczy w podziale środków finansowych przeznaczanych przez Rektora na badania naukowe prowadzone w jednostkach organizacyjnych Uczelni w ramach dyscypliny naukowej właściwej dla kompetencji rady;
 • realizuje zadania związane z ewaluacją jakości działalności naukowej;
 • ustala wartości wielkości kryterialnych w zakresie działalności naukowej w ocenie okresowej nauczycieli akademickich;
 • opiniuje zatrudnienie w grupach pracowniczych: badawczej i badawczo-dydaktycznej;
 • zgłasza kandydatów na członków rady szkoły doktorskiej reprezentujących dyscyplinę;
 • bierze udział w ustalaniu limitów przyjęć w rekrutacji do szkoły doktorskiej;
 • opiniuje wnioski w sprawie nagród naukowych dla pracowników;
 • opiniuje utworzenie, przekształcenie lub likwidację instytutu, katedry lub zakładu, prowadzących działalność w tej dyscyplinie, w podstawowych jednostkach organizacyjnych PW;
 • wyraża opinię we wszystkich innych sprawach, ważnych dla dyscypliny naukowej.