Rekrutacja

Wydział Inżynierii Materiałowej prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia dla kierunku inżynieria materiałowa. Na pierwszy rok studiów I stopnia dla kandydatów przygotowano 100 miejsc.

Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie) rejestrują się w systemie internetowym na stronie  www.rekrutacja.pw.edu.pl w odpowiednim terminie. Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro ds. Przyjęć na Studia.
 
 

infografika

 
Na studia II stopnia (magisterskie) mogą kandydować absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria materiałowa oraz kierunków pokrewnych tzn. takich, dla których różnice programowe nie przekraczają 30 ECTS. W tym przypadku warunkiem ukończenia studiów II stopnia może być dodatkowe zaliczenie wskazanych przedmiotów z programu studiów I stopnia w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS, a okres studiów może być wydłużony do 4 semestrów. W przypadku różnic programowych każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • analizę dokumentów złożonych przez kandydatów,
  • ewentualne przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych lub sprawdzianu pisemnego obejmującego treści z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, określone w standardach kształcenia dla kierunku Inżynieria Materiałowa.

Informacje dla kandydatów na studia II stopnia znajdują się na stronie: www.pw.edu.pl/Ksztalcenie

 
Przewodniczący Komisji ds. Rekrutacji
dr inż. Rafał Wróblewski
ul. Wołoska 141, pok. 204
rekrutacja.wim@pw.edu.pl