Promotorzy

Promotorem pracy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

Zakład Inżynierii Powierzchni

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń: inżynieria powierzchni, w szczególności obróbki jarzeniowe (azotowanie, tlenoazotowanie, węgloazotowanie, utlenianie, metoda PACVD z zastosowaniem nowych organicznych atmosfer gazowych) i technologie multipleksowe – struktura i właściwości warstw powierzchniowych, w tym wieloskładnikowych i kompozytowych, prace wdrożeniowe, korozje, trybologia, biomateriały.
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek: plazmowa inżynieria powierzchni w zakresie syntezy i charakteryzacji warstw materiałów z układu (C, B, N, Si) oraz faz tlenkowych. Synteza i charakteryzacja półprzewodników szerokopasmowych (współpraca z ośrodkiem naukowo‑badawczym); technologia kabli światłowodowych (współpraca z przemysłem). Konstrukcja i uruchomienie urządzeń do plazmowej inżynierii powierzchni.
 • dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni: inżynieria powierzchni. Wytwarzanie warstw powierzchniowych metoda PACVD w warunkach wyładowania jarzeniowego. Obróbki jarzeniowe. Badania struktury i właściwości wytwarzanych warstw. Korozja – teoria i badania.
 • dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni: defekty struktury krystalicznej i optymalizacja mikrostruktury materiałów. Inżynieria granic międzykrystalicznych. Mikrostrukturalne uwarunkowania kruchości wodorowej. Wpływ wodoru na strukturę i właściwości mechaniczne stali. Ewolucja struktur dyslokacyjnych i lokalizacja odkształcenia podczas plastycznej deformacji metali i stopów. Metody transmisyjnej mikroskopii elektronowej.
 • dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. uczelni: obróbka cieplna warstw. Metody wytwarzania Warstw azotowanych. Wytwarzanie wieloskładnikowych warstw kompozytowych na stalach i stopach metali lekkich. Charakterystyka strukturalna warstw. Badania warstw metoda transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Badanie własności mechanicznych warstw.

 

Zakład Projektowania Materiałów

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski: projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka materiałów dla medycyny; modelowanie materiałów i konstrukcji z zastosowaniem MES; tomografia komputerowa; techniki szybkiego prototypowania; nanotechnologie; tribologia.
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan. Kurzydłowski: ilościowa analiza obrazu, degradacja materiałów, materiały nanokrystaliczne, materiały spiekane.
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska: stopy aluminium, odkształcenie plastyczne, lokalizacja odkształcenia plastycznego.
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera: fizyka odkształcenia plastycznego, duże odkształcenie plastyczne, niestabilność i niejednorodność odkształcenia plastycznego, obróbka plastyczna i przeróbka plastyczna stopów metali lekkich, procesy degradacji w metalach nieżelaznych, tekstura materiałów, techniki przyrostowe tworzenia i regeneracji materiałów, dyfrakcja rentgenowska.
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Sikorski: charakteryzowanie mikrostruktury i składu chemicznego materiałów metodami mikroanalizy rentgenowskiej, elektronowej mikroskopii skaningowej, AES (Auger Electron Spectroscopy), XPS (X‑Ray Photoelectron Spectroscopy), SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry), ze szczególnym uwzględnieniem cienkich warstw powierzchniowych otrzymywanych na różnych materiałach przy zastosowaniu nowoczesnych technik inżynierii powierzchni (techniki jarzeniowe, techniki laserowe, techniki CVD, techniki PVD) oraz warstewek tlenkowych powstających w procesie utleniania (warstewki pasywne, warstwy korozyjne). Opracowywanie udoskonalonych metod badania materiału metodami EPMA i SEM. Badania korelacji pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami wolframowych stopów ciężkich. Badanie korelacji pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami warstw intermetalików.
 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz: metale kształtowane metodami dużego odkształcenia plastycznego, stopy tytanu do zastosowań biomedycznych, wpływ wielkości ziarna na właściwości mechaniczne metali, odporność na korozję, zużycie ścierne, biozgodność, obróbka powierzchniowa tytanu i jego stopów.
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła: badania wytrzymałości materiałów. Odkształcenie plastyczne i pękanie materiałów. Odporność zmęczeniowa. Zmęczenie cieplne – współpraca z przemysłem. Niejednorodność odkształcenia. Materiały nanokrystaliczne. Stopy na osnowie faz międzymetalicznych. Materiały spiekane.
 • dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni: analiza struktury materiału (w tym jednorodności) w oparciu o metody stereologii i mikroskopii ilościowej. Wpływ struktury i topografii warstwy wierzchniej na właściwości materiału. Mechanizmy degradacji i zniszczenia materiałów. Metamateriały, stale bainityczne i nanobainityczne, broń biała w ujęciu współczesnej inżynierii materiałowej.
 • dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni: modelowanie właściwości i procesów materiałowych związanych z wytwarzaniem i obróbka materiałów. Koordynacja i kierowanie projektami nakierowanymi na aplikacje przemysłowe.

 

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz: otrzymywanie i własności materiałów magnetycznie twardych, płyny nienewtonowskie i ich zastosowania w strukturach ochronnych.
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara: zagadnienia związane z kształtowaniem struktury fazowej i właściwości fizycznych kompozytów ceramika–metal oraz magnetycznie twardych kompozytów gradientowych metal- polimer. Wytwarzanie kompozytów o projektowanej mikrostrukturze poprzez odlewanie odśrodkowe mas lejnych również w połączeniu z działaniem pola magnetycznego. Materiały magnetycznie twarde wytwarzane jako mikro- i nanokrystaliczne oraz nanokompozyty magnetyczne. Wpływ procesów wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości magnesów. Stosowane procesy technologiczne to mielenie (również w wysokich temperaturach), mechaniczna synteza i szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego.
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik: materiały amorficzne i nanokrystaliczne wytwarzane metodami szybkiego chłodzenia ze stanu ciekłego lub mechanicznej syntezy – materiały magnetycznie miękkie i kompozyty na bazie związków międzymetalicznych. Masywne szkła metaliczne. Badania procesów krystalizacji i nanokrystalizacji szkieł metalicznych. Recykling stopów aluminium.
 • dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni: szkła metaliczne (również masywne), stopy nanokrystaliczne otrzymywane przez częściową krystalizację szkieł metalicznych, stopy wykazujące zjawisko magnetokaloryczne. Badania właściwości magnetycznych i struktury stopów amorficzno-nanokrystalicznych na bazie żelaza. Badania procesu krystalizacji szkieł metalicznych.
 • dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni: badania strukturalne na transmisyjnym mikroskopie elektronowym uporządkowanych faz międzymetalicznych; Ni3Al, NiAl, FeAl, Fe3Al, Al3Ti+X, Al3Zr+X (X=Cr, Cu, Mn), Fe‑Ni. Badanie przemian strukturalnych, koherencji faz i wczesnych stadiów wydzielania w metalach i stopach. Badania heterostruktur półprzewodnikowych typu AlGaAs/GaAs, InGaP/AlGaAs/GaAs, InGaAs/GaAs na lasery i baterie słoneczne. Charakterystyka strukturalna złączy ceramika‑metal SiC/Mo, Si3N4/Mo. Dyfrakcja w zbieżnej wiązce elektronów.
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni: wytwarzanie stopów metalicznych o strukturze amorficznej i nanokrystalicznej metod mechanicznej syntezy lub szybkiego chłodzenia cieczy. Badania procesów krystalizacji stopów amorficznych. Wytwarzanie kompozytów metaliczno-ceramicznych metodami metalurgii proszków oraz badania ich struktury i właściwości. Badania procesów mechanochemicznych (przemiany fazowe w technice mielenia reaktywnego).

 

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

 • prof. dr hab. inż. Andrzej R. Olszyna: materiały ceramiczne, ceramika narzędziowa, bioceramika oraz kompozyty ceramika‑metal z gradientem składu chemicznego
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska: materiały kompozytowe, kompozyty o osnowie polimerowej, materiały inteligentne.
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka: kompozyty ceramika‑metal i złącza metal-ceramika, właściwości chemiczne i fizyczne ceramiki, odporność na kruche pękanie, metody zwiększania odporności na pękanie kruchych materiałów ceramicznych, zjawiska zachodzące na granicy metal‑ceramika, wytrzymałość złącza ceramika-metal, opis mikrostruktury i propagacji pęknięć w kompozytach.
 • dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. uczelni: inżynieria materiałowa polimerów, projektowanie nowych materiałów polimerowych o specjalnych właściwościach użytkowych, badania struktury fazowej oraz właściwości mieszanin i stopów polimerowych, badania wpływu parametrów reakcji otrzymywania oraz parametrów przetwórstwa polimerów na ich strukturę i właściwości, projektowanie zastosowań polimerowych materiałów odpadowych oraz badania struktury i właściwości materiałów polimerowych z odpadami.
 • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni: badania właściwości bioaktywnych i przeciwnowotworowych opracowanych nanomateriałów 2D (np. grafen, fazy MXenes), mechanizmów oddziaływania. Opracowanie metod modyfikacji powierzchni oraz badanie wpływu modyfikacji na walory aplikacyjne. Opracowanie efektywnych metod delaminacji faz do płatków 2D, badania wpływu morfologii, struktury i właściwości fizykochemicznych. Wytwarzanie nanomateriałów z wykorzystaniem metod zol-żel oraz hydro- i solwotermalnych. Opracowanie bioaktywnych nanosorbentów - modyfikowanych nanometalami szlachetnymi, do zastosowania jako filtry wody pitnej.