Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe” nr 2022/45/B/ST5/02450

Wymagania:

 1. Status doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej.
 2. Wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej.
 3. Doświadczenie w zakresie materiałów porowatych, w szczególności w projektowaniu, wytwarzaniu i charakteryzowaniu materiałów elektrod do ogniw paliwowych.
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej i pisaniu prac naukowych.
 5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Tomasz Wejrzanowski, OPUS”, lub mailowo na adres tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys zawierający: informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach, a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy),
 • list motywacyjny odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań,
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra (magistra inżyniera) wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta w szkole doktorskiej,
 • kopie świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

  

Opis zadań

Do zadań Stypendysty będzie należała analiza aktualnie używanych metod, materiałów oraz procesów w technologii ogniw paliwowych. Następnie optymalizacja wytwarzania obejmująca dobór składu chemicznego oraz procesu termicznego elementów węglanowo-tlenowego ogniwa paliwowego tworzących innowacyjną gradientową strukturę o zwiększonej wydajności oraz ich dokładna charakteryzacja. Badania będą obejmowały opis mikrostrukturalny metodami pośrednimi i bezpośrednimi takimi jak np. skaningowa mikroskopia elektronowa, pomiar porowatości  oraz analiza termograwimetryczna.

  

Warunki zatrudnienia

Doktorant w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie przez okres 18 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, a także nierozstrzygnięcia konkursu.

Typ konkursu NCN:
OPUS 23

Termin składania ofert:
01.03.2024, godz. 23:59:59