Projekty

Badania prowadzone na Wydziale są realizowane zarówno w ramach funduszy pozyskiwanych z Narodowego Centrum Nauki jak i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych źródeł finansowania.

Zakres projektów finansowanych przez NCN dotyczy prac eksperymentalnych i teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Z kolei projekty finansowane przez NCBR są prowadzone przy ścisłej współpracy z przemysłem, a ich celem jest transfer wyników badań naukowych do gospodarki co pozwoli na podniesienie jej innowacyjności.

grafika - aparatura badawcza

NCN

grafika - aparatura badawcza

NCBR

grafika - aparatura badawcza

Inne