Oferta dla doktoranów

W ramach projektu NCN „Opracowanie funkcjonalnego trójwymiarowego modelu tkankowego przerzutu nowotworu do kości z zastosowaniem metod inżynierii tkankowej”

Wymagania

 1. Status uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej, lub status kandydata zakwalifikowanego do rozpoczęcia studiów od października 2022 r. w dziedzinie inżynieria materiałowa.
 2. Doświadczenie w zakresie syntezy hydrożeli oraz ich optymalizacji.
 3. Znajomość techniki druku 3D.
 4. Doświadczenie w zakresie metod charakteryzacji materiałów z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopii konfokalnej i fluoroscencyjnej, badań wytrzymałościowych materiałów polimerowych.
 5. Doświadczenie w pracy z materiałem biologicznym (hodowle in vitro). Umiejętność przeprowadzania testów cytotoksyczności i cytokompatybilności, testów żywotności komórek.
 6. Doświadczenie w prowadzeniu trójwymiarowych hodowli z wykorzystaniem komórek macierzystych i ich różnicowaniu w tkankę kostną.
 7. Doświadczenie w pracy z modelami nowotworów.
 8. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, pisaniu prac naukowych, rozpowszechnianiu wyników na konferencjach naukowych.
 9. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 10. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Wojciech Święszkowski, OPUS-LAP”, lub mailowo na adres wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys zawierający: informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach, a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy),
 • list motywacyjny odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań,
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra (magistra inżyniera),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status uczestnika studiów doktoranckich, doktoranta w szkole doktorskiej lub oświadczenie o zobowiązaniu do podjęcia studiów od października 2023 r.,
 • kopie świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

 

Opis zadań

Do zadań doktoranta należeć będzie optymalizacja hydrożeli do wytworzenia organoidu szpiku kostnego oraz oceny ich właściwości przy użyciu takich technik jak dynamiczna analiza mechaniczna, skaningowa mikroskopia elektronowa. Dodatkowo, doktorant odpowiedzialny będzie za ocenę właściwości angio- i osteogenicznych trójwymiarowych (3D) rusztowań kość-szpik kostny. Dodatkowo do jego zadań należeć będzie opracowywanie wyników, analizę danych eksperymentalnych oraz współpracę z wykonawcami projektu oraz partnerem szwajcarskim.

Warunki zatrudnienia

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, a także nierozstrzygnięcia konkursu.

Typ konkursu NCN:
OPUS-LAP 20

Termin składania ofert:
23.03.2023, godz. 14:00