Konkurs na stanowisko stypendysta – student w projekcie OPUS 18

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Nazwa stanowiska: stypendysta - student

Wymagania:

 1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.
 2. Student/uczestnik studiów I lub II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa, prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności tematyce materiałów dwuwymiarowych (2D).
 4. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie wytwarzania i charakteryzacji materiałów 2D.
 5. Doświadczenie w pracy z materiałami 2D z rodziny MXenes będzie dodatkową zaletą.
 6. Udział w realizacji projektów badawczych lub doświadczenie w przygotowywaniu wniosków konkursowych.
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w szczególności pozwalająca na samodzielne przygotowywanie prac naukowych i prezentację ustną wyników badań.
 8. Dorobek potwierdzający posiadane doświadczenie i umiejętności.
 9. Wysoki poziom samodzielności i rzetelności.
 10. Silna motywacja do realizacji badań naukowych.
 11. Dyspozycyjność.

 

Opis zadań:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie prowadzi prace badawcze w ramach grantu Opus 18 pt. „Aspekty toksykologiczne nowych nanomateriałów dwuwymiarowych z rodziny MBenes”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem naukowym projektu jest zdefiniowanie, rozpoznanie, a docelowo umożliwienie kontrolowania właściwości toksykologicznych innowacyjnej grupy nano-płatkowych (warstwowych) dwuwymiarowych (2D) struktur wczesnych borków metali przejściowych (faz 2D MBene), przygotowanych z odpowiadających im faz MAB. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN stypendysta student będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych, w szczególności do preparatyki próbek referencyjnych faz MXene. Stypendysta będzie uczestniczył także w przygotowywaniu prac naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektu na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 18

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2023, godz. 16:00

Forma składania ofert: email
Kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty do Kierownika projektu w jednostce, Dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej, prof. uczelni, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl

Miejsce realizacji pracy: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych, Warszawa, gmach MEiL, ul. Nowowiejska 24.

 

Warunki:

Wynagrodzenie: łącznie 12 000 PLN brutto
Czas trwania umowy: do negocjacji, z możliwością przedłużenia
Warunki formalne: umowa stypendialna z Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii Materiałowej

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawierający: opis dotychczasowej działalności naukowej, prace dyplomowe, opis osiągnięć naukowych, informacje o realizowanych grantach, listę posiadanych publikacji, prac przyjętych do druku lub w publikacji, patentów, zgłoszeń patentowych, komunikatów konferencyjnych a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy).
 2. List motywacyjny, odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań.
 3. Kopia dyplomu uzyskania tytułu inżyniera (w przypadku studenta studiów II stopnia) lub zaświadczenie o byciu uczestnikiem studiów I stopnia.
 4. Podpisane przez kandydata oraz promotora/opiekuna pracy oświadczenie o realizowaniu pracy dyplomowej, jej stanie zaawansowania, miejscu realizacji pracy, temat pracy, dane kontaktowe promotora/opiekuna.
 5. Podpisane oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 6. Podpisane oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczyła Kierownik Projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców” NCN
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy z kandydatami w trybie online, przed 08.05.2023, w ustalonej godzinie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2023 r.

 

Ewentualne pytania i dokumenty dotyczące konkursu prosimy kierować do Kierownika projektu:
dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej, prof. uczelni
Wydział Inżynierii Materiałowej politechniki Warszawskiej
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
tel. 22-234-7449
agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl

 Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.