Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe” nr 2022/45/B/ST5/02450

Wymagania:

 1. Status doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej.
 2. Wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej.
 3. Doświadczenie w numerycznym projektowaniu struktury i właściwości materiałów elektrod urządzeń elektrochemicznych.
 4. Potwierdzone doświadczenie w pisaniu prac naukowych.
 5. Potwierdzone doświadczenie w zakresie materiałów porowatych dla urządzeń elektrochemicznych
 6. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.
 8. Umiejętność pisania skryptów i programowania będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Tomasz Wejrzanowski, OPUS”, lub mailowo na adres tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys zawierający: informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach, a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy),
 • list motywacyjny odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań,
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra (magistra inżyniera) wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta w szkole doktorskiej,
 • kopie świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

 

Opis zadań

Celem projektu jest wytworzenie elementów węglanowo-tlenowego ogniwa paliwowego tworzących innowacyjną gradientową strukturę o zwiększonej wydajności oraz ich dokładna charakteryzacja. Badania obejmują opis mikrostrukturalny metodami pośrednimi i bezpośrednimi oraz charakterystykę stabilności układu w tym analizę wydajności i degradacji ogniwa w czasie. Dodatkowym elementem będzie próba skonstruowania modelu teoretycznego wyjaśniającego zwiększone przewodnictwo w układzie łączącym dwa typy elektrolitu zarówno na poziomie atomowym, jak i mikrostrukturalnym. Wnioski z modelowania komputerowego wpłyną na udoskonalenie projektowanej mikrostruktury

W projekcie Doktorant będzie zajmował się głównie modelowaniem materiałów, a w szczególności:

 1. Dokładną analizą obecnie stosowanych metod, materiałów, procesów w celu modelowania procesów związanych z mikrostrukturą.
 2. Wstępną analizą potencjalnych zmian w konstrukcji i/lub zastosowanych materiałach z uwzględnieniem potencjalnej poprawy właściwości ogniwa paliwowego.
 3. Wykonywaniem obliczeń modelowych.
 4. Przygotowywaniem publikacji naukowych służących upowszechnieniu wyników projektu.

Doktorant będzie współpracował z kierownikiem projektu oraz innymi wykonawcami w zakresie realizowanych prac.

Warunki zatrudnienia

Doktorant w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie przez okres 1 roku z możliwością przedłużenia oraz zwiększenia wysokości stypendium.

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, a także nierozstrzygnięcia konkursu.

Typ konkursu NCN:
OPUS 23

Termin składania ofert:
17.09.2023, godz. 23:59:59