Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”

Wymagania:

1. Status doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej.
2. Wiedza w dziedzinie elektroniki i elektrotechniki.
3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, pisaniu prac naukowych.
4. Umiejętność programowania w języku C.
5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
6. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.
7. Zainteresowanie inżynierią materiałową oraz umiejętności konstruktorskie będą dodatkowym atutem.
 

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Tomasz Wejrzanowski, OPUS”, lub mailowo na adres tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

  • życiorys zawierający: informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach, a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy),
  • list motywacyjny odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań,
  • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra (magistra inżyniera) wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata),
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta w szkole doktorskiej,
  • kopie świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  • podpisane oświadczenie o następującej treści: treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.
     

Opis zadań

Projekt dotyczy wytwarzania, charakteryzacji i modelowania hierarchicznych struktur do katalizy gazów w podwyższonych temperaturach. Wysoka porowatość, która ułatwia transport mediów przeważnie równocześnie zmniejsza powierzchnię właściwą. Problem ten nie występuje w strukturach hierarchicznych, gdzie sieć większych porów służy jako ścieżka przepływu reagentów, a nano/mezo porowate elementy struktury są odpowiedzialne za wysoką powierzchnię właściwą. Druk 3D jest obiecującą techniką, która może pozwolić na dokładną kontrolę wielkości porów, ich kształt i rozwinięcie powierzchni.

Jednym z założeń projektu jest zaprojektowanie nowych materiałów do druku 3D umożliwiających tworzenie struktur, które po odpowiedniej obróbce termicznej i chemicznej pozwolą na otrzymanie elementów o poprawionych właściwościach katalitycznych.

Do zadań Stypendysty będzie należała analiza aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie modyfikacji chemicznej powierzchni wydruków 3D metodą elektroforetycznego osadzania (EPD). Po zdefiniowaniu zmiennych i parametrów procesu Stypendysta zaprojektuje i wykona zaawansowane stanowisko do przeprowadzania EPD przy uwzględnieniu szczególnej specyfikacji próbek. Głównym elementem układu będzie mikrokontroler sterujący silnikami krokowymi do wykonania czego wymagana jest umiejętność programowania. Następnie Stypendysta przeprowadzeni wstępne badania nad osadzaniem materiałów na przygotowanych wydrukach 3D. Do obowiązków będzie także należało opracowywanie wyników, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych. Współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi wykonawcami w zakresie realizowanych prac.

 

Warunki zatrudnienia

Doktorant w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie do końca trwania projektu.

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, a także nierozstrzygnięcia konkursu.

Typ konkursu NCN:
OPUS 16

Termin składania ofert:
20.04.2023, godz. 23:59:59