Konkurs na stanowisko student stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Materiały na bazie tytanu o podwyższonej bioaktywności wytwarzane z zastosowaniem dużego odkształcenia plastycznego”.

Wymagania

 • uczestnictwo w studiach magisterskich w dyscyplinie inżynieria materiałowa;
 • doświadczenie w przygotowaniu zgładów metalograficznych i preparatów do obserwacji SEM, wykonanych z tytanu i stopów tytanu;
 • doświadczenie w prowadzeniu testów adhezji powłok  bioaktywnych na powierzchniach metalicznych;
 • obroniona praca inżynierska z dyscypliny inżynieria materiałowa;
 • udokumentowana wiedza z obszaru obróbek powierzchniowych tytanu i stopów tytanu do zastosowań medycznych - autorska lub współautorska publikacja lub realizacja pracy inżynierskiej z tej tematyki;
 •  zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
   

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Halina Garbacz, OPUS”, lub mailowo na adres halina.garbacz@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym  tytuł  i streszczenie pracy inżynierskiej, publikacje, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi) z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu inżynierskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów inżynierskich;
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta na studiach magisterskich.
   

Opis zadań

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN student-stypendysta będzie zobowiązany w szczególności do:

 • Przygotowywania preparatów do obserwacji topografii  powierzchni i mikrostruktury podłoża z zastosowaniem mikroskopu optycznego świetlnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego;
 • Doboru metody i parametrów procesu preparatyki tytanu i stopów tytanu w różnych stanach;
 • Wykonania pomiarów adhezji bioaktywnych powłok ceramiczno-polimerowych do tytanowych podłoży;
 • Analizy i interpretacji uzyskanych wyników w oparciu o przegląd literatury.
   

Warunki zatrudnienia

 • Student w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Termin składania ofert 1 grudnia 2023 godzina 12:00
 

Dodatkowe informacje:

 • Wybrany kandydat zostanie powiadomiony o wynikach konkursu mailowo w terminie do 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
 • Planowany początek zatrudnienia osoby w projekcie: styczeń 2024