Konkurs na stanowisko doktorant, stypendysta

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów na kierunku Biotechnologia, Biochemia lub z dziedzin powiązanych i która 1 marca 2023 r będzie posiadała status doktoranta oraz będzie zainteresowana udziałem w realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych.

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Warszawa

Nazwa stanowiska: Doktorant, stypendysta

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów na kierunku Biotechnologia, Biochemia lub z dziedzin powiązanych i która 1 marca 2023 r będzie posiadała status doktoranta oraz będzie zainteresowana udziałem w realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych.

  • dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo równoważnych (lub poświadczenie z uczelni o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej) w dziedzinie biologii, mikrobiologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych,
  • poświadczone doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
  • silna motywacja do pracy naukowej,
  • znajomość języka angielskiego.

Wymagana jest też znajomość technik mikrobiologicznych, związanych z prowadzeniem hodowli bakteryjnych (praca w komorze mikrobiologicznej, sporządzanie pożywek, obsługa autoklawu) oraz oceny aktywności przeciwbakteryjnej wyrobów medycznych (preferowane są techniki tej oceny w oparciu o uznane standardy badawcze, dotyczące aktywności bakteriobójczej, bakteriostatycznej, antyadhezyjnej i zapobiegające powstawaniu biofilmu). Ze względu na dużą ilość próbek do jednorazowej analizy, mile widziana jest znajomość metod pracy w systemie zautomatyzowanym (obsługa aparatów do automatycznego rozcieńczania i posiewu bakterii, czytników kolonii bakteryjnych itp.). Dla spełnienia warunków zapisanych w projekcie niezbędna jest również umiejętność pracy z mikroskopem fluorescencyjnym i barwnikami fluorescencyjnymi.

Dodatkowymi atutami będzie autorstwo lub współautorstwo opublikowanych prac naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej (preferowane kandydatury o wykazanym dorobku powyżej 20 IF), znajomość podstaw statystyki, znajomość podstaw prowadzenia hodowli i testów komórkowych (np. cytotoksyczność), znajomość specjalistycznych programów komputerowych takich jak: GraphPad Prism, Corel Draw, Mendeley, poświadczone uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 

Opis zadań:

  • przygotowanie próbki do analizy właściwości antybakteryjnych,
  • badanie próbek pod kątem aktywności przeciwdrobnoustrojowej (test uwalniania i zabijania kontaktowego),
  • analiza wyników badań przeciwdrobnoustrojowych przy użyciu specjalnego mikroskopu.

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST

Termin składania ofert: 22.12.2023, godz. 18:00

Warunki zatrudnienia:
stypendium naukowe na okres 24 miesięcy,- data rozpoczęcia: 01 marca 2024,- wysokość stypendium: 4500 PLN/miesiąc.
 

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • list motywacyjny,
  • opcjonalnie listę osiągnięć naukowych (publikacje naukowe, patenty, udział w stażach naukowych, szkoleniach specjalistycznych, udział w konferencjach naukowych, preferowane międzynarodowe itd.)

 

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Krawczyńska, Wydział Inżynierii Materiałowej PW
tel. +48 22 234 8155
e-mail: agnieszka.krawczynska@pw.edu.pl