Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

aparatura badawcza

Wymagania

 • status doktoranta lub przystąpienie do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa lub pokrewnych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • wiedza z obszaru inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie materiałów metalicznych o strukturze ultradrobnoziarnistej oraz właściwości cieplnych
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej
 • gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, krajowych i zagranicznych
 • mile widziane doświadczenie w pracy naukowej (w tym publikacje naukowe) oraz znajomość technik badawczych takich jak transmisyjna lub skaningowa mikroskopia elektronowa, badania właściwości cieplnych
   

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Małgorzata Lewandowska, OPUS”, lub mailowo na adres malgorzata.lewandowska@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi)
 • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata)
 • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta  zgodny z pkt. 2a-c ,,Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców'' lub potwierdzenie przystąpienia do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PW.
   

Opis zadań

Nadmierne nagrzewanie urządzeń elektronicznych spowodowane ich coraz większą mocą i gęstością upakowania elementów jest przyczyną ponad połowy uszkodzeń elementów elektronicznych. Tak zwane zarządzanie ciepłem stało się krytyczną kwestią z powodu braku materiałów, które mogłyby odprowadzać ciepło w sposób wystarczająco efektywny. W proponowanym doktoracie mamy zamiar zająć się tym zagadnieniem i szczegółowo poznać i zrozumieć zachowanie kompozytów Cu-Mo o strukturze ukształtowanej w skali nano-, submikrometrycznej. Będzie to podstawą do zaproponowania zasad projektowania kompozytów Cu-Mo o pożądanych właściwościach, tj. odpowiedniej kombinacji przewodności cieplnej i elektrycznej, rozszerzalności cieplnej oraz odpowiednich właściwościach mechanicznych (wytrzymałości i ciągliwości) i odporności korozyjnej. Opracowane zasady projektowania zostaną zweryfikowane eksperymentalnie poprzez wytworzenie szerokiej gamy kompozytów o kontrolowanej architekturze, mikrostrukturze, teksturze i właściwościach granic międzyfazowych charakteryzujących się pożądanymi właściwościami.

Projekt realizowany będzie we współpracy z Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology.
 

Warunki zatrudnienia

Doktorant w okresie obowiązywania umowy (36 miesięcy) będzie otrzymywał stypendium w wysokości 4.500 zł miesięcznie
 

Termin składania ofert 15 września 2023 godzina 12:00