Konkurs na stanowisko Postdoc

Konkurs na stanowisko Postdoc

Poszukujemy kandydata na stanowisko PostDoc w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS”

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 2. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, inżynierii chemicznej bądź pokrewne, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 3. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie umożliwiająca skuteczne ubieganie się o granty naukowe w polskich i europejskich instytucjach finansujących działalność badawczą oraz prowadzenie projektów naukowych we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansującymi
 4. Profil naukowy wiążący się z działalnością Zakładu Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej
 5. Znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem i charakterystyką materiałów głównie metodami addytywnymi i spiekania w plazmie, poparte co najmniej 4 publikacjami w czasopismach o IF nie niższym niż 6.2
 6. Znajomość zagadnień związanych z opisem właściwości wytwarzanych stopów na metodami addytywnymi i spiekania w plazmie
 7. Doświadczenie w opisie mikrostrukturalnym materiałów
 8. Współpraca z renomowanymi zagranicznymi jednostkami naukowymi 

Stanowisko zawiera opis naukowca, który będzie w stanie wykonać szczegółowe właściwości mikrostrukturalne materiałów badanych w projekcie. Dotyczy to głównie:

 1. Przygotowanie próbek za pomocą zaawansowanych technik, takich jak polerowanie jonowe z i obserwacje SEM/EDS  
 2. Planowanie, przetwarzanie i interpretacja badań prowadzących do charakterystyki stali ODS wytwarzanych w ramach projektu ze szczególnym uwzględnieniem właściwości korozyjnych, ocena, opis i interpretacja wyników
 3. przygotowywanie publikacji naukowych
 4. prezentowanie wyników badań na spotkaniach wewnętrznych i konferencjach międzynarodowych. 

Oferujemy zatrudnienie do 30 miesięcy, wynagrodzenie 7300 brutto/mies

Planowany okres zatrudnienia: listopad 2023

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dokument 1);
 4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 5. odpis dyplomu doktorskiego;
 6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dokument 2);
 9. oświadczenie o (Dokument 3):
  1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
  5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy. 

Dokumenty prosimy przesłać na adres wim@pw.edu.pl do dnia 5 września 2023 do godziny 12.00

Dokument 1 (.docx, 14,45 kB)
Dokument 2 (.doc, 25,50 kB)
Dokument 3 (.doc, 30,50 kB)
English Job description (.docx, 16,92 kB)