Badania nieniszczące

Zagwarantowanie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń instalacji przemysłowych wymusiło potrzebę przedłużania czasu ich pracy, co z kolei powoduje konieczność prowadzenia badań diagnostycznych.

Z uwagi na nieuchronność degradacji materiałów w warunkach obciążenia i środowiska pracy (nawet przy optymalnym doborze materiałów do ich budowy), niezbędne stały się okresowe badania z wykorzystaniem badań nieniszczących.

Pozwalają one na wykrycie nieciągłości w materiale w celu monitorowania stanu technicznego urządzeń instalacji przemysłowych bez konieczności naruszania ich integralności.

Wykonywanie badań nieniszczących na etapie wytwarzania lub eksploatacji gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
 

Laboratoriom Badań dla Przemysłu WIM PW oferuje wykonanie ekspertyz materiałowych obejmujących następujące badania nieniszczące:

 • Emisja Akustyczna (AT),
 • Badania prądowirowe (ET),
 • Metoda Guaided Waves (LRUT),
 • Badania ultradźwiękowe (UT, PA, TOFD),
 • Badania magnetyczno-proszkowe (MT),
 • Badania penetracyjne (PT),
 • Badania wizualne (VT),
 • Przenośne badania mikrostruktury (PLM),
 • Pomiary składu chemicznego (PMI),
 • Przenośne pomiary twardości (HT),
 • Pomiary zawartości ferrytu (FT),
 • Badania termowizyjne.
   

Ponadto laboratorium oferuje badania niszczące obejmujące

 • Przenośne badania parametrów wytrzymałościowych materiału (ABIT),
 • Pobieranie i badania małych próbek.

Emisja Akustyczna

Badania metodą Emisji Akustycznej realizowane są w celu detekcji, lokalizacji i klasyfikacji aktywnych źródeł sygnałów emisji akustycznej generowanych przez nieciągłości przejawiające tendencje do rozwoju, pod wpływem przyłożonego naprężenia.

Badania ultradźwiękowe

Do podstawowych celów badań ultradźwiękowych należy wykrywanie, lokalizacja i ocena rozmiarów nieciągłości materiałowych (defektów), znajdujących się w całej objętości badanego obiektu. Podstawą badania ultradźwiękowego jest rozchodzenie się fal ultradźwiękowych w badanym obiekcie oraz monitorowanie sygnału odbitego od napotkanych reflektorów – defektów.

Badania prądowirowe

Prądami wirowymi (Eddy Currents) nazywany jest prąd elektryczny wzbudzony w materiale przewodzącym przez zmienne pole magnetyczne. Badania prądowirowe umożliwiają detekcję wad powierzchniowych i podpowierzchniowych w materiałach konduktywnych, pomiary grubości warstw, a także pomiary właściwości magnetycznych materiałów.

Pobieranie i badania małych próbek

Niewielkie próbki materiału pobierane są za pomocą półkulistego frezu, w sposób nieingerujący w mikrostrukturę pobieranego wycinka. Kształt wgłębienia po wycięciu próbki nie stanowi karbu technologicznego w materiale i nie wymaga naprawy. Wycinki można następnie poddać badaniom obejmującym m.in.: badania mikrostruktury (LM, SEM, TEM), pomiary składu chemicznego, badania wytrzymałości i odporności na pękanie w obniżonych temperaturach oraz Small Punch Creep Test.

Przenośna mikroskopia świetlna i pomiary twardości

Przenośna mikroskopia świetlna wraz z pomiarami twardości pozwalają ocenić stan mikrostruktury materiału bezpośrednio na powierzchni badanego obiektu, bez konieczności wyłączania go z eksploatacji, w kontekście zgodności z wymaganiami lub oceny stopnia degradacji. Preparatyka mikrostruktury (szlifowanie, polerowanie i trawienie powierzchni) nie ma istotnego wpływu na obniżenie nośności kontrolowanego obiektu, ponieważ wielkość uszkodzenia powierzchni jest porównywalna z działaniem korozji.

Badania termowizyjne

Termografia jest nieniszczącym i bezkontaktowym procesem obrazowania próbek w paśmie średniej podczerwieni. Metoda umożliwia rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez badane obiekty, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła, jak również na dokładny pomiar ich temperatury oraz rozkładzie tempetratur.