Charakterystyka materiałów

Obserwacje mikrostruktury i struktury

  • metalografia,
  • mikroskopia świetlna,
  • mikroskopia elektronowa,
  • rentgenowska mikrotomografia komputerowa,
  • rentgenowska spektrometria fluorescencyjna,
  • dyfraktometria rentgenowska,
  • spektroskopia w podczerwieni,
  • spektroskopia Ramanowska,
  • chromatografia żelowa.

Mikroskopia świetlna

Mikroskopia świetlna jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w charakterystyce mikrostruktury materiałów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w analizie struktury różnego typu stopów metali, ceramik i innych materiałów.

Mikroskopia elektronowa

Mikroskopia elektronowa jest jedną z głównych technik badawczych wykorzystywanych w Inżynierii Materiałowej do analizy struktury i właściwości materiałów. Nasz Wydział posiada jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów, które jest wyposażone w wiele różnych mikroskopów elektronowych oraz jonowych, które umożliwiają analizę struktury materiałów aż do skali atomowej.

Chromatografia żelowa

Chromatografia żelowa (ang. Gel Permeation Chromatography - GPC) to rodzaj chromatografii wykluczenia (ang. Size Exclusion Chromatography-SEC), która jest techniką analityczną pozwalającą na charakterystykę cząsteczek na podstawie ich wielkości, a dokładniej na podstawie promienia hydrodynamicznego. Mechanizmem decydującym o rozdzielaniu w chromatografii wykluczania realizowanej w sposób „klasyczny”, jest zróżnicowanie łącznych dróg oraz czasu retencji cząsteczek o różnej wartościach średnicy hydrodynamicznej w porowatym złożu kolumny.

Dyfrakcja rentgenowska

Dyfrakcja rentgenowska jest techniką badawczą szeroko stosowaną w różnych dziedzinach nauki: począwszy od fizyki ciała stałego, a skończywszy na inżynierii materiałowej. Pozwala na określenie parametrów sieci krystalograficznych różnych substancji, wyznaczanie ich komórek elementarnych, stałych sieciowych. Umożliwia określanie składu fazowego materiałów, pomiary naprężeń, wyznaczanie tekstury krystalicznej, analizę cienkich warstw.

Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska

Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją długości fali (WDXRF) pozwala na pomiar składu chemicznego próbek w zakresie od Na do U i zawartości do 100%. Dolna granica wykrywalności zależy od masy atomowej pierwiastka i osnowy w jakiej znajduje się próbka. W przypadku ciężkich pierwiastków w lekkiej osnowie możliwe jest wykrywanie nawet 1 ppm. Możliwa jest analiza próbek ciekłych, proszkowych i litych.

Preparatyka Próbek do Badań Elektronomikroskopowych

Zaawansowane techniki mikroskopii elektronowej wymagają skrupulatnego przygotowania preparatów do obserwacji z zastosowaniem powtarzalnych parametrów procesu preparatyki.

Rentgenowska mikrotomografia komputerowa

Rentgenowska mikrotomografia komputerowa (micro-CT) jest techniką pozwalająca na obrazowanie 3D, podobnie jak tomografia medyczna (CT lub CAT), z tym że w mniejszej skali z znacznie większą zdolnością rozdzielczą. Technikę tą można przyrównać do mikroskopii 3D, z tym że obiekty są obrazowane w sposób nieniszczący. Nie jest wymagana specjalna preparatyka próbek, barwienie, cięcie – pojedynczy skan pozwala na zobrazowanie struktury w trójwymiarze z wysoką rozdzielczością oraz próbka w czasie pomiaru zostanie nienaruszona