Amorficzne i nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie

Prace nad magnetycznie miękkimi materiałami amorficznymi i nanokrystalicznymi obejmują wytwarzanie i badanie struktury oraz wybranych właściwości (w szczególności magnetycznych) szkieł metalicznych, a także otrzymanych z nich stopów o strukturze amorficzno-nanokrystalicznej.

„Klasyczne” szkła metaliczne otrzymywane są metodą odlewania cienkich taśm na wirujący walec miedziany, a masywne szkła metaliczne metodą odlewania do kokili o odpowiednim kształcie. Podstawowymi składnikami omawianych materiałów są żelazo i kobalt, dzięki którym stopy te są ferromagnetykami.

Szkła metaliczne i stopy nanokrystaliczne, dzięki swojej strukturze, charakteryzują się bardzo wąską pętlą histerezy magnetycznej, a więc są materiałami miękkimi magnetycznie o właściwościach przewyższających konwencjonalne stopy krystaliczne magnetycznie miękkie. Oprócz struktury i właściwości użytkowych badane są także: stabilność cieplna, kinetyka krystalizacji szkieł, rodzaje i mikrostruktura faz krystalicznych.

    

Tematyki badawcze

 • Materiały magnetycznie miękkie o strukturze amorficznej oraz nanokrystalicznej
 • Masywne szkła metaliczne o właściwościach magnetycznie miękkich
 • Materiały magnetycznie miękkie o wysokiej wartości indukcji nasycenia
    

Oferta badawcza

 • Wytwarzanie materiałów magnetycznie miękkich w formie cienkich taśm oraz masywnej, charakteryzujących się strukturą amorficzną lub amorficzno-nanokrystaliczną
 • Badania struktury
 • Badania właściwości magnetycznych (pomiary statyczne oraz dynamiczne)
 • Badania stabilności termicznej (kalorymetria DTA, DSC)
 • Pomiar ciepła właściwego w funkcji temperatury oraz pola magnetycznego
 • Badanie przewodnictwa elektrycznego, cieplnego
 • Badanie efektu Halla i Seebecka
   

Infrastruktura badawcza

 • autorski histerezograf do określania właściwości mater. magnetycznie miękkich,
 • magnetometr z wibrującą próbką – Lake Shore VSM 7410,
 • system do Pomiarów Właściwości Fizycznych PPMS 9T firmy Quantum Design z opcjami: VSM (magnetometr), ciepło właściwe, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, efekt Halla i Seebecka,
 • dyfraktometr rentgenowski Rigaku Mini Flex II,
 • kalorymetr różnicowy Perkin Elmer DSC 7,
 • kalorymetr różnicowy Perkin Elmer 8000,
 • kalorymetr DTA/DSC Setaram Labsys.
   

Projekty

Współpraca krajowa

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa | dr hab. inż. Agnieszka Grabias
 • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice | dr hab. Aleksandra Kolano-Burian, prof. IMN
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polska Akademia Nauk, Kraków | dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. IMIM PAN
 • Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa | prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
   

Współpraca międzynarodowa

 • University of Sevilla, Hiszpania | prof. Javier Blazquez
   

Kontakt

dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni
jaroslaw.ferenc@pw.edu.pl
22 234 87 16
Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych