Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 010

Konsultacje w sem. zimowym: poniedziałki w godz. 14:00-15:00 i czwartki w godz. 13:00-14:00
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, 1977
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1983
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1998
 • Tytuł profesora nauk technicznych, 2007
   

Staże naukowe

 • University of Notre Dame, Department of Metallurgy, South Bend, IN, USA, 05.1984-12.1985
 • Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Magnetismo Aplicado, Madryt, Hiszpania, 11.1991-10.1993
   

Działalność naukowa

 1. Klasyczne szkła metaliczne wytwarzane metodami ultraszybkiego chłodzenia w postaci cienkich taśm. Taśmy magnetyczne są bardzo dobrym materiałem na rdzenie i elastyczne ekrany magnetyczne a także na przetworniki magnetosprężyste.
 2. Masywne szkła metaliczne w postaci prętów lub płytek charakteryzujące się szerokim zakresem temperaturowym występowania cieczy przechłodzonej – doskonały materiał na twarde i gładkie elementy o skomplikowanym kształcie dla mikromechaniki.
 3. Materiały magnetycznie miękkie o strukturze amorficznej i nanokrystalicznej wytwarzane metodami nanokrystalizacji szkieł metalicznych. Nanokrystaliczne stopy żelaza są najnowszej generacji miękkimi ferromagnetykami, o rekordowo niskich stratach magnetycznych w szeokim zakresie częstotliwości, stosowanymi na rdzenie magnetyczne w układach elektronicznych.
 4. Nanokrystalizacja szkieł metalicznych konwencjonalna i niekonwencjonalna (wysoko- i niskotemperaturowa), która pozwala rozszerzyć zakres składu chemicznego stopów.
 5. Nanokrystaliczne stopy wytwarzane w postaci proszku metodą syntezy mechanicznej, charakteryzujące się wysoką twardością i wytrzymałością po konsolidacji.
 6. Stopy o wysokiej entropii (HEA – High Entropy Alloys), które charakteryzują się dobrymi i stabilnymi właściwościami mechanicznymi.
 7. Wykorzystywane techniki charakteryzowania struktury i właściwości badanych materiałów: struktura (XRD, DSC/DTA, TEM, SEM), własności magnetyczne (kwazistatyczna pętla histerezy magnetycznej, VSM), własności mechaniczne (nano-, mikro- i makrotwardość, wytrzymałość na ściskanie).
   

Publikacje

 1. T. Kulik, H.T. Savage, A. Hernando, A high‑performance hysteresis loop tracer, J. Appl. Phys., 73 (1993) 6855-6857.
 2. A. Hernando, M. Vázquez, T. Kulik, C. Prados, Analysis of the dependence of spin-spin correlations on the thermal treatment of nanocrystalline materials, Phys. Rev. B, 51 (1995) 3581-3586.
 3. T. Kulik, Nanocrystallization of metallic glasses, J. Non-Crystalline Solids 287 (2001) 145-161.
 4. J. Dąbrowa, W. Kucza, G. Cieślak, T. Kulik, M. Danielewski, J.W. Yeh, Interdiffusion in the FCC-structured Al-Co-Cr-Fe-Ni high entropy alloys: Experimental studies and numerical simulations, Journal of Alloys and Compounds 674 (2016) 455-462.
 5. M. Krasnowski, S. Gierlotka, S. Ciołek, T. Kulik, Nanocrystalline NiAl intermetallic alloy with high hardness produced by mechanical alloying and hot-pressing consolidation, Advanced Powder Technology 30 (2019) 1312–1318.
   

Osiągnięcia

Nagrody:

 1. Nagroda zespołowa II stopnia MNiSzW za badania w zakresie magnetycznych materiałów amorficznych – 1985.
 2. Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe – 1993.
 3. Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe – 1997.
 4. Nagroda indywidualna MEN za rozprawę habilitacyjną pt. ”Nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie otrzymywane przez krystalizację szkieł metalicznych” – 2000.
 5. Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2004 – 2005.
 6. 15 nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność organizacyjną – 2001-2012, 2017, 2018 i 2020.
   

Odznaczenia:

 1. Złoty Krzyż Zasługi, nadany 11 lutego 2014.
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej, nadany 28 lipca 2016.
 3. Odznaka honorowa za zasługi dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, nadana 11 listopada 2016.
 4. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany 29 września 2020.
   

Pozostałe osiągnięcia

 1. Autor i współautor ponad 260 publikacji naukowych (222 w bazie danych SCOPUS), cytowanych ok. 2600 razy; Indeks Hirscha = 25 (bez autocytowań). Współautor 3 patentów. Autor 1 monografii.
 2. Należy do grupy 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców na świecie, według listy opublikowanej w październiku 2020 r. w magazynie PLOS Biology. Zestawienie przygotowali uczeni z Uniwersytetu Stanforda we współpracy z wydawnictwem naukowym Elsevier i firmą SciTech Strategies : https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2 (Table-S6 - career long  impact).
 3. Prorektor ds. Nauki PW w latach 2005-2012.
 4. Inicjator powstania Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz koordynator działań środowiskowego konsorcjum CEZAMAT w latach 2007-2012.
 5. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu Warszawskiego Parku Technologicznego (2007-2008).
 6. Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW w latach 2002-2005.
 7. Dyrektor Centrum Doskonałości NanoCentre (2002-2005) - „Materiały Nanokrystaliczne: wytwarzanie, struktura, modelowanie, właściwości i zastosowania”.
 8. Prodziekan ds. Nauki WIM PW w latach 1999-2002.
 9. Dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego „Materiały Funkcjonalne” (IV.2001-VIII.2002).
 10. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej od 2019 r.
 11. Pełnomocnik Rektora ds. Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego  w latach 2013-2020, organizator czterech edycji konkursu o Nagrodę (2014, 2015, 2017 i 2020).
 12. Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń w kadencji 2002-2005.
 13. Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kampusów Akademickich PW w kadencji 1999-2002.
 14. Członek Senackiej Komisji ds. Nauki w kadencjach 2002-2005 i 2012-2016.
 15.  Członek Senackiej Komisji ds. Kadr w kadencji 2016-2020.
 16. Członek Rektorskiej Komisji ds. Badań Naukowych PW w kadencji 1999-2002.
 17. Członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN i Przewodniczący Zespołu Nanomateriałów (2004-2019), w kadencji 2007-2010 zastępca przewodniczącego Komitetu.
 18. Członek Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (od 2019 r.) oraz Przewodniczący Sekcji Materiałów Metalowych KIMiM.
 19. Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (2008–2015), a od 2015 członek Rady Izby.
 20. Członek pięciu Rad Naukowych: Instytutu Energii Atomowej w Świerku (2003-2011), Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW (2006-2014), Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (2007-2017), Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP (2011-2015) oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (2015-2019).
 21. Uczestnik prac w zespołach MNiSzW (MEiN) pełniący funkcje: Przewodniczącego Zespołu ds. Rozpatrywania protestów od wyników oceny projektów POIG (2010-2012), członka Zespołu ds. Nanonauki i Nanotechnologii (2006) i członka Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Infrastruktury Badawczej (2006-2009).
 22. Polski ekspert rządowy w dziedzinie nanomateriałów (3 priorytet) w Komitecie Programowym i Eksperckiej Grupie Doradczej 6. PR UE w Brukseli (2002-2006).
 23. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „Fabrication and Properties of Metallic Nanomaterials”, 17-19 czerwca 2004, Warszawa.
 24. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji 13th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials - 27-31 sierpnia 2006, Warszawa.
 25. Przewodniczący Sympozjum H Bulk Amorphous and Nanocrystalline Materials – E-MRS Fall Meeting, wrzesień 2009, Warszawa.
 26. Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji - po raz pierwszy dwóch połączonych konferencji RQ17 i ISMANAM27. Konferencja ta miała się odbyć w okresie 16-21.08.2020r. lecz została przesunięta na okres 23-28.08.2021. Najprawdopodobniej odbędzie się w okresie 21-26.08.2022. (https://rq2020.pl/)
 27. Członek międzynarodowych komitetów naukowo-sterujących trzech prestiżowych konferencji: International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (od 2006), Rapidly Quenched and Metastable Materials (od 2008) i Soft Magnetic Materials (od 2013).
 28. Członek Advisory Board of the Journal of Magnetism and Magnetic Materials od 2018 r.
 29. Członek Editorial Board of Metals od 2020 r.
 30. Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego od 1999 roku.
 31. Promotor 9 prac doktorskich (w tym dwóch doktorantów z zagranicy: Bułgarii i Chin).
 32. Recenzent 24 prac doktorskich (w tym 5 z zagranicy), 22 wniosków habilitacyjnych i 10 wniosków profesorskich (w tym 3 z zagranicy). Przewodniczący 3 i członek 2 posiedzeń komisji habilitacyjnych.
 33. Autor programu komputerowego i wykonawca 4 stanowisk do pomiaru i akwizycji danych kwazi-statycznej pętli histerezy magnetycznej materiałów magnetycznie miękkich. Dwa stanowiska uruchomił w Instituto de Magnetismo Aplicado w Madrycie, jedno w Departamento de Fisica de Materiales, Basque Country University, UPV/EHU, San Sebastian w Hiszpanii i jedno na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, które jest wykorzystywane do badań naukowych i zajęć laboratoryjnych ze studentami od 1994 roku.