Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Środkowy Lotniczy (MEiL), ul. Nowowiejska 24, pok. 223

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: wtorki w godz. 10:30-12:00
 • w sem. letnim: środy w godz. 11:30 - 12:15 i czwartki w godz. 9:30-10:15

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Materiałowej, specjalność technolog materiałów 1992
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2000
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2012
 • Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych, 2021
   

Działalność naukowa

Obszary zainteresowań

 • Materiały polimerowe – opis struktury, charakterystyka właściwości, zależności pomiędzy strukturą i właściwościami, degradacja polimerów,
 • Kompozyty termoplastów polimerowych – w tym zastosowania napełniaczy naturalnych, w tym zwłaszcza produktów ubocznych z przemysłu rolno – spożywczego,
 • Materiały poliuretanowe – zależności pomiędzy strukturą i właściwościami: elastomerów poliuretanowych, pianek sztywnych, pianek półsztywnych, pianek lepkosprężystych, pianek elastycznych, kompozytów poliuretanowych,
 • Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych.
 • Polimery degradowalne i biodegradowalne,
 • Recykling termoplastów i duroplastów polimerowych.

Działalność naukowa

Aplikacje materiałów polimerowych w medycynie, rehabilitacji, rolnictwie, budownictwie, budowie maszyn i innych. Badania i interpretacja wyników analizy materiałów polimerowych z zastosowaniem:

 • spektroskopii w podczerwieni (FTIR),
 • skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC, MDSC),
 • dynamiczna właściwości mechanicznych (DMA),
 • termograwimetrycznej (TGA),
 • skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM, HR SEM),
 • mikroskopii sił atomowych – (AFM),
 • rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (WAXS, SAXS).
   

Publikacje

 1. J. Ryszkowska: Supermolecular structure, morphology and physical properties of urea-urethane elastomers, Polimery (2012) 777.
 2.  J. Ryszkowska, M. Auguścik, A. Sheikh, A. R. Boccaccini: Biodegradable polyurethane composite scaffolds containing Bioglass® for bone tissue engineering, Comp. Sci, Technol. 70 (2010) 1894.
 3. J. Ryszkowska, M. Leszczynska, M. Auguscik et al.: Cores of composite structures made of semi-rigid foams for use as protecting shields for firefighters, Polimery 63 (2018) 125.
 4. K. Mizera, M. Kirpluks, U. Cabulis, M. Pólka, J. Ryszkowska: Characterization of ureaurethane elastomers containing tall oil-based polyols, Industrial Crops and Products 113 (2018) 98.
 5. M. Zieleniewska, J. Ryszkowska, A. Bryśkiewicz et al.: The structure and properties of viscoelastic polyurethane foams with Fyrol and keratin fibers, Polimery 62 (2017) 127.
   

Osiągnięcia

Nagrody i wyróżnienia

 • 2018: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017
 • 2017: Medal Komisji Edukacji Narodowej za dorobek w zakresie edukacji i wychowania
 • 2017: Nagroda specjalna (zespołowa) od International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN za wynalazek: Materiały polimerowe modyfikowane keratyna i dodatkami ograniczającymi palność
 • 2017: Złoty medal za wynalazek na 42 Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA w Osijeku w Rumunii: Materiały polimerowe modyfikowane keratyna i dodatkami ograniczającymi palność - nagroda zespołowa
 • 2017: Złoty medal od International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) i World Invention Intellectual Property Associations za innowacyjne rozwiązanie: Protection of cylinders with technical gases from impact of thermal radiation - nagroda zespołowa
 • 2017: Nagroda specjalna (zespołowa) od World Invention Intellectual Property Associations za wynalazek pt. Protection of cylinders with technical gases from impact of thermal radiation, na European Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent 2017 w Iasi w Rumunii
 • 2017: Nagroda za międzynarodową innowację od Polskiej Akademii Nauk  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt za wynalazek: Protection of cylinders with technical gases from impact of thermal radiation na European Exhibition of Creativity and and Innovation  Euroinvent 2017 w Iasi w Rumunii - nagroda zespołowa
 • 2015: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne - wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 2014: Złota kreda – Nagroda Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 2014: Certyfikat Rektora – Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w podziękowaniu za współpracę
 • 2013: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe - habilitacja
 • 2013: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 2012: Złota kreda – Nagroda Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych

Monografie

 1. K. Sałasińska, J. Ryszkowska: Natural fiber composites with bio-derivative and/or degradable polymers, in: Vijay Kumar Thakur, Manju Kumari Thakur, Michael R. Kessler: Handbook of Composites from Renewable Materials, vol. 5, Biodegradable materials, Wiley-Scrivener 2017, str.. 323-354.
 2. A. Prociak. G. Rokicki. J. Ryszkowska: Materiały poliuretanowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014
 3. J. Ryszkowska; Rola budowy chemicznej i warunków procesu wytwarzania w kształtowaniu morfologii oraz właściwości materiałów poliuretanowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
 4. J. Ryszkowska: Struktura i właściwości polimerów uretanowomocznikowych otrzymywanych z krystalicznych prepolimerów estrowoizocyjanianowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000