Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 004

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: wtorki w godz. 10:00-11:00 i środy w godz. 13:00-14:00
 • w sem. letnim: wtorki w godz. 10:00-12:00

Wykształcenie

  • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1982
   (praca magisterska wyróżniona i wpisana do Złotej Księgi Absolwentów)
  • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1995
  • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2014
  • Tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, 2023

Staże naukowe:

 • Department of Metal Science, Kyoto University, Japonia, 1991-1993
 • Faculty of Materials Science, University of Wollongong, Australia, 1998
   

Działalność naukowa

Początki działalności naukowej dotyczyły wytwarzania oraz badania struktury i właściwości szkieł metalicznych, w aspekcie ich zdolności do zeszklenia i zjawisk krystalizacji powierzchniowej.

Od początku lat 90-tych działalność naukowa prof. Oleszaka skupiła się na badaniu zjawisk i procesów zachodzących w proszkach metalicznych poddanych mieleniu w młynkach kulowych. Prof. Oleszak jest twórcą szkoły naukowej mechanicznej syntezy (ang. mechanical alloying) na Politechnice Warszawskiej, rozumianej jako wypracowany potencjał intelektualno-badawczy i laboratoryjny, obejmujący znaczące poszerzenie wiedzy w obszarze badań struktury i właściwości materiałów wytworzonych tą metodą. Od ponad 30 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z metalurgią proszków, w obszarze wytwarzania stopów metalicznych i kompozytów metaliczno-ceramicznych metodą mechanicznej syntezy i konsolidacji proszków. Głównym zainteresowaniem zawodowym są zastosowania tej techniki do wytwarzania stopów nierównowagowych termodynamicznie, o strukturze amorficznej i nanokrystalicznej, a także badania wytworzonych materiałów pod kątem składu fazowego, stabilności termicznej i wybranych właściwości. Jest pionierem wykorzystania metody mechanicznej syntezy do wytwarzania wielu stopów proszkowych. Badania obejmowały m.in. stopy tytanu (Ti-Al, Ti-Si), stopy żelaza głównie w aspekcie ich właściwości magnetycznych (Fe-Ni, Fe-Co, Fe-Mo, Fe-W, Fe-Nb, Fe-Zn, Fe-Ge), stopy Ni-Mo o zastosowaniach elektrokatalitycznych, fazy międzymetaliczne (intermetaliki) z układów Ni-Al i Fe-Al oraz kompozyty na ich osnowie z udziałem TiC, NbC, Al2O3, ZrO2, związki LiLaZrO na elektrolit stały w bateriach litowo-jonowych czy też fazy Auriviliusa. Obecnie prof. Oleszak zajmuje się rozwojem nowego obszaru w inżynierii materiałowej, jakim są stopy o wysokiej entropii i kompozyty na ich osnowie z udziałem faz ceramicznych, wytwarzane zarówno metodą mechanicznej syntezy, jaki tradycyjnej metalurgii (topienie i odlewanie).

 

Członek rad naukowych oraz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych:

 • Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,
 • Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria materiałowa w Politechnice Warszawskiej,
 • Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) 2017-2021,
 • Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2017-2021,
 • Sekcji Materiałów Metalowych Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Zespołu Nanomateriałów tej Sekcji,
 • Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, członek Zarządu PTMK,
 • Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego,
 • Deutsche Gesellschaft für Materialkunde.
   

Publikacje

 1. E. Jartych, P. Jaskółowska, D. Oleszak, M. Pękała
  Structure and Magnetic Properties of Mechanosynthesized Nanocrystalline Fe2CrSi Heusler Alloy
  Nanomaterials, 2023, vol. 13, s.1-13, numer artykułu:3024,
  DOI:10.3390/nano13233024
 2. P. Kozłowski, P. Fabrykiewicz, I. Sosnowska Izabela, F. Fauth, A. Senyshyn, Suard, D. Oleszak, R. Przeniosło
  Monoclinic symmetry of the hcp-type ordered areas in bulk cobalt
  Physical Review B, 2023, vol. 107, nr 10, DOI:10.1103/physrevb.107.104104
 3. T. Stasiak, D. Oleszak, A. Frąaczkiewicz
  Effects of Solidification Conditions on Microstructure and Properties of High Entropy Alloys from the CoCrFeMnNi Family
  Journal of Metals, vol. 74, No. 12, 2022, s. 4842 – 4852, DOI:10.1007/s11837-022-05543-2
 4. G. Cieślak, J. Dąbrowa, M. Jawańska, A. Parzuchowska, D. Oleszak
  Microstructure and Mechanical Properties of the Ductile Al–Ti–Mo–Nb–V
  Refractory High Entropy Alloys
  Metallurgical and Materials Transactions A – Physical Metallurgy and Materials
  Science vol. 53, nr 2, 2022, s. 653 – 662, DOI:10.1007/s11837-022-05543-2
 5. D. Oleszak, M. Pawlyta, T. Pikula
  Influence of Powder Milling and Annealing Parameters on the Formation of Cubic Li7La3Zr2O12 Compound
  Materials 2021 vol. 14, nr 24, 1 – 10, DOI:10.3390/ma14247633
 6. A. Antolak-Dudka, D. Oleszak, R. Zieliński, T. Kulik
  W-Y2O3 composites obtained by mechanical alloying and sintering
  Advanced Powder Technology 32 (2021) 390 – 397 DOI:10.1016/j.apt.2020.12.017
 7. P. Fabrykiewicz, R. Przeniosło, I. Sosnowska, F. Fauth, D. Oleszak
  Verification of the Wolff hypothesis concerning the symmetry of β-MnO2
  Acta Crystallographica A – Foundation and Advances, 75 (2019) 889 – 901
  DOI:10.1107/S2053273319013408
 8. D. Oleszak, A. Antolak-Dudka, T. Kulik
  High entropy multicomponent WMoNbZrV alloy processed by mechanical alloying
  Materials Letters 232 (2018) 160 – 162, DOI:10.1016/j.matlet.2018.08.060
 9. K. Cymerman, D. Oleszak, M. Rosiński, A. Michalski
  Structure and mechanical properties of TiB2/TiC - Ni composites fabricated by pulse plasma sintering method
  Advanced Powder Technology 29 (2018) 1795 – 1803, DOI:10.1016/j.apt.2018.04.015
 10. D. Oleszak, S. Krzywińska
  Crystalline - Amorphous AA4048-Al60Nb40 composites processed by mechanical alloying and powder compaction
  Advanced Powder Technology 29 (2018) 1366 – 1371,DOI:10.1016/j.apt.2018.02.03
    

Osiągnięcia

Nagrody:

 • 2018 Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne
 • 2017 Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne (Złota Kreda za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych)
 • 2016 Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe
 • 2013 Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne (Złota Kreda za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych)
 • 2005 Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe
 • 2001 Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2017
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę, 2020
   

Pozostałe osiągnięcia:

 • Prodziekan ds. kształcenia WIM PW w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020, autor i realizator koncepcji kształcenia na nowych specjalnościach Nanomateriały i Biomaterials (w jęz. ang.).
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020,
 • Promotor 2 prac doktorskich i aktualny opiekun 2 doktorantów,
 • Recenzent 25 prac doktorskich,
 • Uczestnik 15 Komisji Przewodu Habilitacyjnego (recenzent, sekretarz, członek),
 • Promotor 47 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich,
 • Autor i współautor 190 artykułów naukowych, indeks Hirscha H = 21, liczba cytowań 1300 wg WoS,
 • Recenzent w czasopismach: Acta Materialia, Scripta Materialia, J. Alloys Comp., Advanced Powder Technology, Powder Technology, Intermetallics, Materials Characterization, Journal of Materials Synthesis and Processing, Journal of Non-Crystalline Solids, Physics and Chemistry of Materials, Materials Sci. Eng. A i in. (280 zrecenzowanych artykułów)
 • Autor 102 międzynarodowych i krajowych wystąpień konferencyjnych, w tym 12 invited talk,
 • Organizator i współorganizator 8 międzynarodowych konferencji naukowych, w tym 13th and  27th ISMANAM (International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 2006 i 2023) oraz RQMM (17th Rapidly Quenched and Metastable Materials 2023),
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dyscypliny inżynieria materiałowa,
 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej (Komisja Nauki i Komisja Kształcenia).