Propozycje tematów prac dyplomowych

Aktualizacja: 12/04/2023

Promotor Temat Rodzaj dyplomu
dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak Badanie wpływu mikrostruktury stali szynowych na ich odporność korozyjną. inż./mgr
dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak Wpływ dodatku Cu na mikrostrukturę i wybrane właściwości srebra po dużym odkształceniu plastycznym. inż./mgr 
dr inż. Wiktor Bednarczyk Charakterystyka mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu Zn-Li-Mn po procesie HPT - praca w ramach projektu NCN Sonatina 5 pt. Nowe biodegradowalne stopy cynku wytwarzane metodami szybkiej krystalizacji i skręcania pod wysokim ciśnieniem. inż./mgr
dr inż. Tomasz Borowski Właściwości mechaniczne i biologiczne powłok DLC po procesie utleniana. inż./mgr
dr inż. Tomasz Borowski Mikrostruktura i właściwości utlenianej powierzchni fazy S. inż./mgr
dr inż. Agnieszka Brojanowska Mydło stalowe – hit czy kit. Wzajemne oddziaływanie stali odpornej na korozję i organicznych związków siarki. inż./mgr
dr inż. Agnieszka Brojanowska Optymalizacja składu elektrolitu opartego na kwasie fosforowym w procesie plazmowego utleniania elektrolitycznego (PEO) tytanu. mgr
dr inż. Agnieszka Brojanowska Wpływ wielkości cząstek żwiru bentonitowego, stosowanego jako elektrolit stały w badaniach elektrochemicznych, na wyniki badań właściwości korozyjnych stali inż./mgr
dr inż. Witold Chromiński Wpływ gęstości dyslokacji na procesy wydzieleniowe w stopie Al-Mg-Si. mgr
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni Mikrostruktura oraz wybrane właściwości mechaniczne czystego tytanu odkształcanego poprzez wybuch. inż.
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni Wytwarzanie i właściwości wysokowydajnych materiałów skutterudytowych stosowanych w systemach do konwersji energii. inż.
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni Ocena wpływu plazmy wysokotemperaturowej na materiał sond Langmuir’owskich eksploatowanych w reaktorze JET. inż.
dr inż. Anna Dobkowska Influence of deformation degree on microstructure and corrosion properties of pure magnesium. BSc/MSc
dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni Wytwarzanie oraz badanie struktury i właściwości magnetycznych stopów nanokrystaliczno-amorficznych wytwarzanych metodą ultraszybkiej obróbki cieplnej. inż.
dr inż. Joanna Idaszek Development of bioinks based on decellularized extracellular matrix (dECM) for 4D bioprinting mgr
dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni Evaluation of the potential of microalgae encapsulated in sodium alginate high porous beads for efficient wastewater treatment. inż.
dr inż. Magdalenia Jurczyk-Kowalska Wpływ degradacji na strukturę i właściwości ochronne elastomerów stosowanych w środkach ochrony indywidualnej /w ramach współpracy z CIOP/ inż./mgr
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Kompozyty in-situ Fe-TiC wytwarzane z wykorzystaniem proszków żeliwa. inż.
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Ukierunkowanie magnesów wiązanych Nd-Fe-B – żywica epoksydowa odlewanych odśrodkowo w polu magnetycznym. inż./mgr
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Badania ex-post zwilżalności i adhezji na granicy ceramika – stop metaliczny. inż./mgr
dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska Electrospun Polyvinylpyrrolidone fibers for bio-active agents delivery mgr
dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni Poprawa właściwości użytkowych ultra wysokotemperaturowych (UHTC) materiałów ceramicznych mgr
dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni Otrzymywanie warstw katalitycznych MnxOy na podłożach ceramicznych metodą reaktywnego magnetronowego rozpylania katodowego inż./mgr
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Oceny grubości powłok niekonduktywnych na stalach ferro- i nieferromagnetycznych z wykorzystaniem defektoskopu prądowirowego. inż.
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Oceny grubości powłok konduktywnych na stalach ferromagnetycznych z wykorzystaniem defektoskopu prądowirowego. inż.
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Ocena zmian twardości próbek po hartowaniu i odpuszczaniu w szerokim zakresie temperatury na podstawie analizy zmian parametrów prądowirowych oraz badań metalograficznych. inż.
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Detekcja uszkodzeń zmęczeniowych inicjowanych w próbach wysokocyklowych  oraz ich ilościowy opis w oparciu o charakterystyki impedancyjne i badania metalograficzne.  mgr
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Ocena ilościowa sygnałów prądowirowych od defektów punktowych,  liniowych i objętościowych na rurkach ferro- lub nieferromagnetycznych na podstawie opracowanych próbek referencyjnych. mgr
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Ekspertyza przyczyn powstawania wad w metalowych elementach stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. inż.
dr inż. Paulina Latko-Durałek Wpływ dodatku przewodzących klejów termotopliwych na właściwości kompozytów CFRP. inż./mgr
dr inż. Paulina Latko-Durałek Analiza właściwości fizykochemicznych przewodzących filamentów do druku 3D techniką FDM. inż./mgr
dr inż. Paulina Latko-Durałek Analiza właściwości adhezyjnych przewodzących klejów termotopliwych. inż./mgr
dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski Fabrication and characterization of diffusion barriers for thermoelectrics modules. mgr/inż.
dr inż. Mirosław Jakub Kruszewsk Practical aspects of designing thermoelectric modules with high energy conversion efficiency. mgr/inż.
dr inż. Mirosław Jakub Kruszewsk The use of metastable phases for the rapid fabrication of thermoelectric materials. mgr/inż.
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Wytarzanie proszków kompozytowych o osnowie metalicznej, pod kątem ich zastosowania do druku 3D. inż./mgr
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Wytwarzanie materiałów magnetycznych met. druku 3D. inż./mgr
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska Charakterystyka powłok na bazie WB2 zwiększających trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania. inż.
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska Odporność korozyjna laminatów wielowarstwowych otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego. inż.
dr inż. Łukasz Sarniak Analiza oddziaływania temperatury i naprężenia i środowisk agresywnych na stal żarowytrzymałą P91 za pomocą zaawansowanych technik badawczych opartych o interakcję fali mechanicznej z efektami procesów degradacji. inż./mgr
dr inż. Łukasz Sarniak Zautomatyzowana analiza wyników badań połączeń spawanych ultradźwiękową techniką TOFD wykorzystująca sztuczną inteligencję. inż./mgr
dr inż. Łukasz Sarniak Ocena możliwości detekcji uszkodzeń korozyjnych rurociągów przesyłowych za pomocą fal kierowanych z propagacją osiową (Guided Waves). mgr
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski Production and characterisation of stereolithography-printed porous structures mgr
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski Development and characterization of hydrophobic surfaces with high water stickness mgr
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski Characterization of Mg-Zn-Y alloys for biomedical applications mgr
dr hab. inż. Andrzej Zagórski Ocena izolacyjności elementów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie wytwarzanych z kompozytów termoplastycznych z włóknem naturalnym. Opiekun pomocniczy: Ł. Gołębiowski. inż.
dr hab. inż. Andrzej Zagórski Wpływ zmiennych warunków przyspieszonego starzenia na właściwości kompozytów termoplastycznych z włóknem naturalnym. inż./mgr
dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni Opis mikrostruktury oraz wybranych właściwości stopu Al z serii 6XXX po zgniocie na zimno i na gorąco. inż. 
dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni Analiza właściwości stopu Cu-Cr-Zr odkształcanego w różnej temperaturze metodą twist-ECAP. inż./mgr