Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Roczna składka ubezpieczeniowa to 56 zł.

Pracownicy Politechniki Warszawskiej, studenci studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Suma ubezpieczenia na osobę wynosi 63 000 zł.

Kwota ubezpieczenia, w przypadku pracowników PW, zostanie potrącona z wynagrodzenia lub od stypendium w przypadku doktorantów. Studenci, którzy chcą się ubezpieczyć, powinni uiścić jednorazową opłatę (56 zł) w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18/20 do dnia 30 listopada 2022. Osoby dokonujące wpłat w kasie Banku proszone są o zachowanie dowodu wpłaty składki. Studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego powinni wpłacić składkę w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia studiów.

Szczegółowe informacji i formularze dostępne są na stronie ca.pw.edu.pl.