Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony przez rodziców. Studenci, którzy ukończyli 26 lat nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, należy zgłosić do Sekretariatu Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej (pok. 211) i wypełnić formularz ZUS ZZA oraz załącznik nr 1 i 2 lub, jeśli dotyczy, załącznik nr 3 (druki do pobrania niżej). Uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia po złożeniu formularza ZUS ZUA.

Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią - składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca.
    

 Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich

 1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:
  • nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
  • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.
   Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.
 2. W celu jednoznacznego stwierdzenia czy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni student/doktorant wypełnia oświadczenie. Proszę dokładnie przeczytać całe oświadczenie. W większości przypadków należy skreślić dwa pierwsze punkty. Jeżeli trzeci punkt zostanie skreślony nie możemy takiej osoby ubezpieczyć (załącznik nr 1). Dodatkowo proszę wypełnić Wniosek o objęcie ubezpieczeniem studenta/doktoranta (Załącznik 2) i/lub ubezpieczenie członka rodzony studenta/doktoranta (Załącznik 3)
 3. Osoby, które złożą oświadczenie wskazujące na konieczność zgłoszenia ubezpieczenia przez Uczelnię wypełniają właściwe druki ZUS. Są to:
  • dla studentów i doktorantów: ZUS ZZA ze strony zus.pl (proszę wypełnić punkt III, IV, VIII i IX jeżeli to konieczne oraz podpisać się jako osoba zgłaszana),
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania zgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCZA,
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania niezgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCNA
 4. Kopie druków ZUS i oświadczenia Wydziały/ Kolegia przesyłają niezwłocznie do Kwestury PW. Kwestura, zgodnie z otrzymanymi z jednostek drukami zgłoszeń, przekaże do ZUS miesięczne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z całej Uczelni.
 5. Zmiany danych zawartych w drukach zgłoszeniowych studenci/ doktoranci zgłaszają na formularzach ZUS ZIUA, natomiast zmiany pociągające za sobą wyrejestrowanie z ubezpieczenia jak: przerwanie studiów, ukończenie - na drukach ZUS ZWUA oraz wypełnić załącznik 4.

 

Osobą odpowiedzialną za ubezpieczenia studentów i doktorantów na Wydziale Inżynierii Materiałowej jest Pani mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak.

Kontakt: Sekretariat Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej nr 1, ul. Wołoska 141 pok. 211, tel. (22) 234-87-35
Sekretariat czynny: poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00
Uwaga! Sekretariat WIM PW ubezpiecza tylko studentów i doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej.
 

Oferta Centrum Medycznego CenterMed

Zakres usług:

 • Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach NFZ
 • Lekarze specjaliści
 • Stomatologia
 • Medycyna Pracy (badania dla kandydatów do szkół i uczelni)
 • Szczepienia (np. żółtaczka, grypa)
   

Lokalizacja przychodni Akademickiej Służby Zdrowia:

ul. Mochnackiego 10 
ul. Waryńskiego 10 A
ul. Krakowskie Przedmieście 24/26 
ul. Świeradowska 43 gab. 23
ul. Żwirki Wigury 95/97
ul. Narbutta 85
www.centermed.pl
e-mail: biuro-warszawa@centermed.pl