Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Warunki ubezpieczenia:

 1. Okres ubezpieczenia: 01.10.2023 - 30.09.2024.
 2. Objęci ubezpieczeniem: pracownicy, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci.
 3. Suma ubezpieczenia na osobę: 65 000 zł.
 4. Składka roczna płatna jednorazowo za osobę: 60 zł.
 5. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego na terytorium RP oraz za granicą. Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie, którego ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za wypadki, jakim ubezpieczone osoby mogą ulec w czasie nauki, pracy, w drodze do i ze szkoły, pracy, jak również w życiu prywatnym, w kraju i za granicą z tym, że świadczenia wypłacane są w kraju i wyłącznie w złotych.
    

Studenci, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia proszeni są o opłacenie składek w kasie Banku Pekao S.A. Warszawa, ul. Noakowskiego 18/20, w terminie do dnia 30 listopada bieżącego roku. Osoby dokonujące wpłat w kasie Banku proszone są o zachowanie dowodu wpłaty składki.

 • Studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego powinni wpłacić składkę w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia studiów.
   
 • Osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.
   
 • Ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe przed przystąpieniem do praktyk.
   

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne Politechniki Warszawskiej o numerze: 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091, tytuł przelewu: NNW Twoje_imię_i_nazwisko