Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony przez rodziców. Studenci, którzy ukończyli 26 lat nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, należy zgłosić do Sekretariatu Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej (pok. 211) i wypełnić formularz ZUS ZZA oraz załącznik nr 1 (oba druki niżej do pobrania). Uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia po złożeniu formularza ZUS ZUA.

Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią - składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca.

 Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich

 1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:
  • nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
  • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.
   Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.
 2. W celu jednoznacznego stwierdzenia czy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni student/doktorant wypełnia oświadczenie. Proszę dokładnie przeczytać całe oświadczenie. W większości przypadków należy skreślić dwa pierwsze punkty. Jeżeli trzeci punkt zostanie skreślony nie możemy takiej osoby ubezpieczyć (załącznik nr 1).
 3. Osoby, które złożą oświadczenie wskazujące na konieczność zgłoszenia ubezpieczenia przez Uczelnię wypełniają właściwe druki ZUS. Są to:
  • dla studentów i doktorantów: ZUS ZZA (proszę wypełnić punkt III, IV, VIII i IX jeżeli to konieczne oraz podpisać się jako osoba zgłaszana),
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania zgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCZA,
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania niezgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCNA
 4. Kopie druków ZUS i oświadczenia Wydziały/ Kolegia przesyłają niezwłocznie do Kwestury PW. Kwestura, zgodnie z otrzymanymi z jednostek drukami zgłoszeń, przekaże do ZUS miesięczne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z całej Uczelni.
 5. Zmiany danych zawartych w drukach zgłoszeniowych studenci/ doktoranci zgłaszają na formularzach ZUS ZIUA, natomiast zmiany pociągające za sobą wyrejestrowanie z ubezpieczenia jak: przerwanie studiów, ukończenie - na drukach ZUS ZWUA.

 

Osobą odpowiedzialną za ubezpieczenia studentów i doktorantów na Wydziale Inżynierii Materiałowej jest Pani Tatiana Erenc-Sędziak.
Kontakt: Sekretariat Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej nr 1, ul. Wołoska 141 pok. 211, tel. (22) 234-87-35
Sekretariat czynny: poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00
Uwaga! Sekretariat WIM PW ubezpiecza tylko studentów i doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Oferta Centrum Medycznego CenterMed

Zakres usług:

 • Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach NFZ
 • Lekarze specjaliści
 • Stomatologia
 • Medycyna Pracy (badania dla kandydatów do szkół i uczelni)
 • Szczepienia (np. żółtaczka, grypa)

Lokalizacja przychodni Akademickiej Służby Zdrowia:

ul. Mochnackiego 10 
ul. Waryńskiego 10 A
ul. Krakowskie Przedmieście 24/26 
ul. Świeradowska 43 gab. 23
ul. Żwirki Wigury 95/97
ul. Narbutta 85
www.centermed.pl
e-mail: biuro-warszawa@centermed.pl