Materiały dla przemysłu wydobywczego

Badania prowadzone przez zespół w obszarze materiałów stosowanych w przemyśle wydobywczym są dwukierunkowe. Centralnym punktem zainteresowań jest opracowywanie nowych rozwiązań materiałowych obejmujących m.in. otrzymywanie i badanie właściwości spoiw polimerowych, proppantów ceramicznych i płynów hydraulicznych stosowanych w procesach wydobywczych.

W ramach tych prac zespół badawczy zrealizował dwa projekty badawcze w programie Blue Gas oraz projekt dla PGNiG. 

Drugim kierunkiem badań jest analiza degradacji materiałów w warunkach wydobycia gazu i ropy naftowej i wpływie siarkowodoru, dwutlenku węgla oraz cieczy szczelinujących na korozję elementów instalacji na osnowie żelaza i opisie mechanizmów korozyjnych.
 

Tematyki badawcze

 • Wpływ struktury surowców ilastych na właściwości wytrzymałościowe i gazoprzepuszczalności materiałów podsadzkowych
 • Wpływ polimerów naturalnych (m.in. dekstryna, kaboksymetyloceluloza) i sztucznych (m.in. poliuretany, alkohol poliwinylowy) stosowanych jako spoiwo i porogen na podwyższenie właściwości fizyko-chemicznych proppantów otrzymywanych metodą granulacji
 • Opracowywanie składów mas lejnych stosowanych do wytwarzania materiałów podsadzkowych w suszarni rozpyłowej
 • Opracowanie parametrów procesu spiekania surowców ilastych z grupy glinokrzemianów pod kątem poprawny właściwości wytrzymałościowych materiałów podsadzkowych
 • Opracowywanie nowych składów płynów szczelinujących wykorzystywanych  w przemyśle wydobywczym
 • Wpływ siarkowodoru i dwutlenku węgla na mechanizm korozji stali konstrukcyjnych w instalacjach do przesyłu ropy i gazu
   

Oferta badawcza

 • Analiza chemiczna z wykorzystaniem fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego (XRF)
 • Analiza fazowa, tekstury krystalicznej i naprężeń własnych z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego (XRD)
 • Badania mikrostruktury przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)
 • Dobór i badania wpływu właściwości proszków na parametry mas i granulatów ceramicznych stosowanych do wytwarzania materiałów podsadzkowych
 • Otrzymywanie i badania właściwości spoiw polimerowych oraz płynów szczelinujących dla przemysłu wydobywczego i ceramicznego
 • Otrzymywanie i badania właściwości ceramicznych mas lejnych do uzyskania materiałów podsadzkowych
 • Badania właściwości reologicznych spoiw polimerowych i płynów szczelinujących;
 • Analiza wielkości cząstek proszków ceramicznych
 • Badania właściwości proppantów ceramicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 13503-2:2010
 • Badania napięcia powierzchniowego spoiw i płynów szczelinujących
   

Infrastruktura badawcza

Metalografia

 • Przecinarka precyzyjna ATM Brilliant 220 z układem chłodzenia w obiegu zamkniętym
 • Piły drutowe WS22B, WS25
 • Praska do inkludowania na gorąco Opal 410
 • Jednotalerzowe, automatyczne szlifierko – polerki ATM
 • Polerka wibracyjna Vibromet2
 • Polerka elektrolityczna LectroPol – 5
 • Ścieniarka elektrolityczna Tenupol 5

Urządzenia do charakterystyki proszków i płynów

 • Analizator wielkości cząstek Horiba LA-950
 • Przesiewacz sitowy Retsch A200 Control
 • Reometr Anton Paar MC102
 • Pomiar napięcia powierzchniowego płynów – Tensjometr D-MT1A (POLON-IZOT)
 • Badania mętności płynów – Turbidymeter TurbiDirect_4a
 • Urządzenie do badania gęstości nasypowej proszków

Inne

 • Piec komorowy Czylok do 1600°C
 • Stanowisko do badania gazo-przepuszczalności materiałów ceramicznych
 • Stanowisko do suszenia materiałów promieniami IR
   

Współpraca krajowa

 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa
 • PGNiG
 • Baltic Ceramics
 • Indygo Minerals
 • Electroceramics S.A.

Kontakt

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
22 234 81 61
jaroslaw.mizera@pw.edu.pl
Zakład Projektowania Materiałów