Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów

Akronim: MentorEye
Numer: STATEGMED1/233624/4/NCBR/2014
Program/Konkurs: STRATEGMED1
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2014-2018

Opis
Głównym celem tego projektu jest stworzenie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskiej, komputerowo-molekularnej metody systemu nawigacji chirurgicznej do leczenia chorób onkologicznych. Choroby onkologiczne są drugą przyczyną śmierci w Polsce i przyczyną 17% niepełnosprawności. Opracowanie proponowanych technologii prowadzi do znacznego postępu w przezwyciężaniu chorób onkologicznych, zarówno na poziomie profilaktyki, jak i leczenia. Opiera się na wynikach badań naukowych dotyczących personalizacji w leczeniu. Projekt koncentruje się na opracowaniu nowatorskiego systemu nawigacji chirurgicznej, wspieranego przez mechanizmy molekularne nowotworowych wektorów rAAV, do śródoperacyjnego precyzyjnego oznaczania guza i jego radykalnej resekcji. Zadaniem PW jest opracowanie znaczników fizycznych dla rejestracji położenia i nawigacji guza nowotworowego w systemie MentorEye.