Badania właściwości bio-aktywnych nowych dwuwymiarowych struktur karbidków lekkich metali przejściowych

Numer: JP201502774
Program/Konkurs: Iuventus Plus
Jednostka finansująca: MNiSW
Kierownik projektudr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2016-2019

Opis

Badania planowane w projekcie dotyczą rozwoju nauki o nowej rodzinie materiałów charakteryzujących się dwuwymiarową strukturą kryształu. Podczas gdy właściwości bioaktywne kryształów 2D takich jak np. grafen, heksagonalny azotek boru (hBN), siarczki i selenki metali przejściowych oraz tlenki i wodorotlenki metali są już dobrze poznane, właściwości nowych nano-struktur 2D karbidków lekkich metali przejściowych (tzw. faz MXenes) stanowią aktualny i dynamicznie rozwijający się temat badawczy. Związki te, otrzymane po raz pierwszy w 2011 roku, tworzą strukturę warstwową dzięki naprzemiennemu ułożeniu warstw metalu i niemetalu. Silnie hydrofilowy charakter ich powierzchni daje im znaczącą przewagę w reaktywności nad innymi strukturami 2D.

Celem naukowym projektu jest stworzenie nowej wiedzy dotyczącej wpływu modyfikacji powierzchni nowych dwuwymiarowych struktur karbidków lekkich metali przejściowych realizowanej poprzez kowalencyjną funkcjonalizację makrocząsteczkami organicznymi i dekorację nanocząstkami metali i tlenków metali na specyficzne oddziaływania fizyko-chemiczne otrzymanych powierzchni modyfikowanych w aspekcie interakcji z organizmami żywymi typu prokariotycznego i eukariotycznego.