Regulamin Konkursu

I. Wstęp

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Materiałach (zwanego dalej Konkursem) jest Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ostatnich i przedostatnich klas szkół średnich
  z terenu całej Polski.
 3. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator Konkursu powołuje: Radę Programową, Komitet Organizacyjny oraz Komisję Konkursową.
 4. Rada Programowa sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu i rozpatruje ewentualne odwołania uczestników Konkursu.
 5. Komitet Organizacyjny Konkursu organizuje poszczególne etapy Konkursu oraz powołuje Komisję Konkursową.
 6. Komisja Konkursowa opracowuje zadania na Konkurs, ocenia ich wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów we wszystkich etapach Konkursu.

 

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o materiałach.
 2. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów w oparciu o różne źródła informacji.
 3. Twórcze wykorzystanie umiejętności planowania eksperymentów z zakresu ogólnej wiedzy o materiałach i interpretacji uzyskanych wyników.
 4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowo-technicznych.
 5. Podkreślenie roli nowoczesnych materiałów w technice.

 

III. Przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Pierwszy etap przeprowadzany jest w formie korespondencyjnej. Polega na samodzielnym opracowaniu referatu na jeden wybrany temat z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Materiałowej PW oraz przesłaniu opracowania na adres mailowy organizatora: konkurs.wim@pw.edu.pl (uczestnik otrzyma potwierdzenie dostarczenia pracy).
 3. Referat musi być przygotowany zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Wraz z referatem należy przesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Drugi etap Konkursu jest przeprowadzany w formie testowej oraz zadań obliczeniowych i teoretycznych z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej i  organicznej. Pytania testowe układane są na podstawie skryptu, który uczestnicy drugiego etapu otrzymują od organizatora.
 6. Drugi etap Konkursu odbędzie się w gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej lub w formie zdalnej (w zależności od decyzji Komitetu Organizacyjnego).
 7. Terminy Konkursu:
  • Ogłoszenie 21. Edycji Konkursu: 1 grudnia 2023 roku.
  • Termin wysłania prac w I etapie: do 18 lutego 2024 roku, do godz. 23:59.
  • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu: 29 lutego 2024 roku.
  • Drugi etap Konkursu: 8 kwietnia 2024 roku.
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 15 kwietnia 2024 roku.
  • Wręczenie nagród Laureatom Konkursu: w dniu Drzwi Otwartych PW 2024.

 

IV. Program merytoryczny Konkursu

 1. Podstawowe grupy materiałów: tworzywa metaliczne (metale i ich stopy), materiały polimerowe (tworzywa sztuczne), tworzywa ceramiczne i kompozyty.
 2. Metody otrzymywania i kształtowania różnych materiałów.
 3. Właściwości i typowe zastosowania podstawowych grup materiałów.
 4. Zasady doboru materiałów do określonych zastosowań.
 5. Związek między budową materiałów a ich właściwościami.
 6. Fizyka ciała stałego.
 7. Chemia nieorganiczna i organiczna.

 

V. Nagrody

 1. Uczestnicy Konkursu, którzy zdobędą zarówno w pierwszym, jaki i drugim etapie co najmniej 70% punktów, otrzymują tytuł laureata Konkursu.
 2. Laureat Konkursu uzyskuje uprawnienie do przyjęcia na studia I stopnia na kierunku „Inżynieria Materiałowa” na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, zgodnie z zasadami przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej laureatów oraz finalistów olimpiad, konkursów oraz turniejów.
 3. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia laureata Konkursu, jest zdanie matury oraz zarejestrowanie się i złożenie w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć na stronie internetowej https://www.pw.edu.pl.

 

VI. Ustalenia końcowe

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Komisja nie przewiduje terminów dodatkowych w pierwszym i drugim etapie Konkursu.
 3. Organizator Konkursu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 4. Niniejszy regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu.
    

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Materiałach

Wytyczne do przygotowania referatu

 1. Uczestnicy Konkursu Wiedzy o Materiałach są  zobowiązani  do  przygotowania referatu i zapisania go w formacie DOC (jeśli uczestnik nie posiada oprogramowania Word prosimy o przysłanie pliku PDF).
 2. Jako  nazwę  pliku  należy  wpisać  imię i nazwisko uczestnika konkursu.
 3. Referat należy dostarczyć organizatorowi  w sposób wskazany w regulaminie.
 4. Pierwsza strona powinna zawierać dane autora (imię i nazwisko, nazwa szkoły).
 5. Referat ma zawierać następujące części:
  1. Wstęp – wprowadzenie do tematu.
  2. Rozwinięcie – wszechstronne, rzeczowe i wyczerpujące przedstawienie tematu.
  3. Zakończenie – podsumowanie wraz z wyciągnięciem wniosków.
  4. Referat ma być napisany czcionką Calibri, rozmiar 11, interlinią 1.5, mieć marginesy normalne (po 2.5 cm) i liczyć minimum 1000 wyrazów.   
  5. Treść referatu może być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, wykresami.
  6. W  referacie mają być  zawarte  informacje  o wykorzystywanych  materiałach  źródłowych (łącznie ze stronami www).

 

Kryteria oceny referatu:

 1. Zgodność referatu z tematem.
 2. Wartość merytoryczna pracy: odpowiedni  dobór  informacji, poprawność ich przekazania, trafność i spójność wniosków.
 3. Dobór i sposób wykorzystania źródeł.
 4. Układ i redakcja pracy (struktura formalna, przejrzystość, staranność edytorska, poprawność języka, wykorzystanie materiału ilustracyjnego).
   

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Materiałach