Jak kształcimy?

Na naszym Wydziale realizowany jest trzystopniowy system studiów:

  • studia inżynierskie (I stopnia) - 7 semestrów, 
  • studia magisterskie (II stopnia) - 3 semestry,
  • studia doktoranckie (III stopnia) - 8 semestrów.

Studia inżynierskie na kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA obejmują kształcenie w zakresie rozwiązywania złożonych problemów techniki w oparciu o wiedzę generowaną przez naukę o materiałach. Studia dotyczą wszystkich rodzajów materiałów, zarówno konstrukcyjnych - stosowanych pod kątem właściwości mechanicznych, jak i funkcjonalnych - wykorzystywanych ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne, takich jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, polimery, półprzewodniki, dielektryki, magnetyki oraz kompozyty.

Studia inżynierskie kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Absolwent uzyskuje tytuł INŻYNIERA kierunku inżynieria materiałowa.

Studenci II stopnia mogą wybierać studia magisterskie spośród 5 SPECJALNOŚCI:

  • Biomaterials
  • Inżynieria powierzchni
  • Nanomateriały i Nanotechnologie
  • Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
  • Zaawansowane Materiały Funkcjonalne

Wybór specjalności wiąże się z wyborem jednej ze ścieżek studiowania. Każda ze ścieżek zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów obieralnych. Studia magisterskie kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu MAGISTRA kierunku inżynieria materiałowa wybranej specjalności.

Na studia magisterskie mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich innych kierunków i uczelni. Studiują oni według indywidualnego planu studiów, uzupełniając różnice programowe.