Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych specjalizuje się w opracowaniach i badaniu materiałów konstrukcyjnych metalowych i niemetalowych oraz materiałów funkcjonalnych.

Główne grupy tych materiałów to magnetyki miękkie i twarde, szkła metaliczne, polimery, kompozyty o osnowie metalicznej i polimerowej, materiały inteligentne oraz płyny nienewtonowskie.

Zakład zajmuje się również zagadnieniami recyklingu metali. Szczególne miejsce w badaniach zajmują materiały o nanokrystalicznej strukturze ziaren. Stosowane metody wytwarzania obejmują mechaniczną syntezę stopów, szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego oraz metalurgię proszków. Problematyka badań dotyczy wpływu rożnych czynników sprawczych na mikrostrukturę i własności tych materiałów.

Kierownik zakładu: prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
  

Grupy badawcze

Amorficzne i nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie

Prace nad magnetycznie miękkimi materiałami amorficznymi i nanokrystalicznymi obejmują wytwarzanie i badanie struktury oraz wybranych właściwości (w szczególności magnetycznych) szkieł metalicznych, a także otrzymanych z nich stopów o strukturze amorficzno-nanokrystalicznej.

Ciecze nienewtonowskie

Grupa badawcza zajmuję się otrzymywaniem, charakteryzacją i zastosowaniem cieczy nienewtonowskich w tym cieczy magnetoreologicznych i cieczy zagęszczanych ścinaniem.

Materiały magnetyczne

Grupa badawcza zajmuje się otrzymywaniem, charakteryzacją i zastosowaniami materiałów magnetycznych.

Stopy o wysokiej entropii (HEA)

Obszar badań obejmuje wytwarzanie i badanie struktury oraz wybranych właściwości stopów o wysokiej entropii (HEA – High Entropy Alloys).

Synteza mechaniczna i spiekanie proszków

Obszar badań obejmuje wytwarzanie stopów i kompozytów metodą mechanicznej syntezy i spiekania proszków oraz badanie ich struktury i właściwości.

Szkła metaliczne

Obszar badań obejmuje wytwarzanie amorficznych stopów metali metodami odlewania cieczy oraz badanie struktury i właściwości tych stopów.