Zasady rejestracji na studia I stopnia

Dokumentem nadrzędnym do niniejszych Zasad jest „Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej” przyjęty przez Senat PW uchwałą nr 301/XLVIII/2015 z dnia 20.05.2015 r.

Okresem, w którym rozlicza się studentów z ich postępów w nauce jest na pierwszym roku semestr, a na wyższych latach rok akademicki. Studenci zatem rejestrowani są na semestr 2 oraz na semestr 3 (drugi rok studiów), 5 (trzeci rok studiów) i 7 (czwarty rok (studiów). Rejestracji na kolejne okresy studiów dokonuje się po spełnieniu przez studenta następujących warunków:

a) uzyskania określonej liczby punktów, minimalna liczba punktów poniżej:

Rejestracja na semestr Minimalna liczba punktów Braki
2 21 9
3 48 12
5 105 15
7 170 10

b) zaległości w zaliczeniu przedmiotów obowiązkowych nie mogą przekroczyć jednego roku

c) uiszczenia wszystkich opłat  należnych Uczelni, określonych w umowie o warunkach odpłatności za studia.

   

Student ma prawo do powtórnej rejestracji (jednokrotnie w czasie studiów I stopnia) na semestr 5 lub 7. Rejestrację powtórną mogą otrzymać studenci, którzy spełnili warunki określone w punkcie b) i c) oraz uzyskali następującą liczbę punktów:

Rejestracja powtórna na semestr Minimalna liczba punktów braki
5 p. 130 +10
7 p. - 10