Grupy badawcze

Amorficzne i nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie

Prace nad magnetycznie miękkimi materiałami amorficznymi i nanokrystalicznymi obejmują wytwarzanie i badanie struktury oraz wybranych właściwości (w szczególności magnetycznych) szkieł metalicznych, a także otrzymanych z nich stopów o strukturze amorficzno-nanokrystalicznej.

Badania nieniszczące

Główny obszar działalności grupy koncentruje się wokół zagadnień związanych z rozwojem i aplikacjami zaawansowanych metod badań nieniszczących (NDT) w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, energetycznym i lotniczym. Wykorzystywane są nowoczesne urządzenia i techniki badawcze, a Zespół jest wysoko wykwalifikowany i ma wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

grafika grupy

Biomateriały

Biomateriały stanowią specyficzną grupę materiałów o różnym składzie i właściwościach, zaprojektowanych tak, aby samodzielnie lub w systemach złożonych, mogły oddziaływać z elementami żywych układów, wpływając na procesy terapeutyczne lub diagnostyczne.

Charakterystyka materiałów odkształcanych plastycznie

Prace badawcze koncentrują się głównie wokół procesów dużego odkształcenia plastycznego i towarzyszącym im efektom zmiany struktury i właściwości.

Ciecze nienewtonowskie

Grupa badawcza zajmuję się otrzymywaniem, charakteryzacją i zastosowaniem cieczy nienewtonowskich w tym cieczy magnetoreologicznych i cieczy zagęszczanych ścinaniem.

obraz

Degradacja materiałów

Główny obszar działalności grupy koncentruje się wokół zagadnień związanych z oceną zmian właściwości eksploatacyjnych materiałów konstrukcyjnych wynikających z procesów zachodzących w trakcie ich użytkowania.

Kompozyty polimerowe

Kompozyty stanowią grupę nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, np. lotniczym, samochodowym, maszynowym, transportu publicznego i sportowym.

zdjęcie mikroskopowe

Materiały 3D

Międzywydziałowy Zespół Materiałów 3D składa się z przedstawicieli Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Główne obszary działalności to szeroka gama materiałów konstrukcyjnych, funkcjonalnych i inteligentnych.

Materiały ceramiczne, kompozyty ceramika-metal oraz materiały biomimetyczne

Działalność grupy koncentruje się wokół kompozytów ceramika-metal, biomimetyki, hybrydowych kompozytów ceramika-metal oraz ceramiki archeologicznej.

Materiały dla energetyki

Obszar badań realizowanych w grupie obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z modelowaniem, wytwarzaniem i charakteryzowaniem, a także praktycznym wykorzystaniem materiałów dla nowoczesnych systemów do produkcji energii.

Materiały dla lotnictwa i transportu

Obszar badań zespołu obejmuje projektowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych wykorzystywanych w nowoczesnych konstrukcjach lotniczych oraz transporcie.

Materiały dla przemysłu wydobywczego

Badania prowadzone przez zespół w obszarze materiałów stosowanych w przemyśle wydobywczym są dwukierunkowe. Centralnym punktem zainteresowań jest opracowywanie nowych rozwiązań materiałowych obejmujących m.in. otrzymywanie i badanie właściwości spoiw polimerowych, proppantów ceramicznych i płynów hydraulicznych stosowanych w procesach wydobywczych.

Materiały magnetyczne

Grupa badawcza zajmuje się otrzymywaniem, charakteryzacją i zastosowaniami materiałów magnetycznych.

Materiały polimerowe

Grupa badawcza specjalizuje się w analizie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami różnych materiałów polimerowych. Od wielu lat zajmuje się aplikacjami różnych grup materiałów poliuretanowych.

Materiały porowate

Zespół Materiałów Porowatych działa w ramach Zakładu Projektowania Materiałów i prowadzi badania w obszarze materiałów o wysokiej porowatości. Działania Zespołu obejmują techniki wytwarzania, charakteryzacji i modelowania numerycznego w celu projektowania mikrostruktury i właściwości materiałów porowatych oraz procesów w nich zachodzących.

Materiały ultradrobnoziarniste i nanokrystaliczne

Materiały ultradrobnoziarniste i nanokrystaliczne stanowią nową klasę materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych charakteryzujących się strukturą polikrystaliczną o wielkości ziaren rzędu setek nanometrów (materiały ultradrobnoziarniste) lub dziesiątek nanometrów (materiały nanokrystaliczne).

Metale nieżelazne i ich stopy

Jednym z głównych obszarów badawczych grupy jest analiza wpływu dużego odkształcenia plastycznego (SPD) na mikrostrukturę i właściwości tytanu oraz jego stopów do zastosowań biomedycznych.

Metody PVD oraz PA PVD/CVD

Przedmiotem działalności naukowej grupy są zarówno aspekty badawcze, jak i utylitarne zastosowania zaawansowanych plazmowych metod wytwarzania powłok oraz modyfikacji strukturalno-chemicznej powierzchni materiałów dla wyeksponowania pożądanych właściwości warstwy wierzchniej.

Modelowanie komputerowe w projektowaniu materiałów

Obszar badań obejmuje projektowanie nowoczesnych materiałów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem technik modelowania komputerowego struktury, właściwości i procesów materiałowych.

NANOSTAL - Technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej zaawansowanych stali

Grupa zajmuje się zagadnieniami kształtowania ich właściwości mechanicznych i użytkowych poprzez dobór składu chemicznego oraz otrzymywanie optymalnej budowy fazowej i mikrostruktury.

Obróbki elektrochemiczne i chemiczne

Wytwarzane powłoki można podzielić z punktu widzenia sposobu ich nakładania na powłoki elektrolityczne - galwaniczne  (niklowe, miedziane), powłoki osadzane metodą redukcji chemicznej (niklowo-fosforowe oraz cynkowe), powłoki konwersyjne chemiczne (fosforanowe) oraz powłoki wytwarzane metodą elektrochemicznego utleniania anodowego i plazmowego utleniania elektrolitycznego.

Obróbki powierzchniowe w niskotemperaturowej plazmie

W Zespole rozwijane są niekonwencjonalne metody modyfikacji powierzchni materiałów, w tym wytwarzania wieloskładnikowych i kompozytowych warstw powierzchniowych o strukturze nanokrystalicznej.

Stopy o wysokiej entropii (HEA)

Obszar badań obejmuje wytwarzanie i badanie struktury oraz wybranych właściwości stopów o wysokiej entropii (HEA – High Entropy Alloys).

Synteza mechaniczna i spiekanie proszków

Obszar badań obejmuje wytwarzanie stopów i kompozytów metodą mechanicznej syntezy i spiekania proszków oraz badanie ich struktury i właściwości.

Szkła metaliczne

Obszar badań obejmuje wytwarzanie amorficznych stopów metali metodami odlewania cieczy oraz badanie struktury i właściwości tych stopów.