Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS 15 pt. „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych".

Wymagania

 • uczestnictwo w studiach doktoranckich w dyscyplinie inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, fizyczne lub pokrewne
 • doświadczenie w pracy naukowej oraz realizacji projektów naukowo-badawczych
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji z listy Journal Citation Reports z obszaru tytanu i jego stopów
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność prowadzenia i interpretacji wyników badań powierzchni materiałów metalicznych (w szczególności pomiarów chropowatości i składu chemicznego)
 • wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie materiałów metalicznych, nanomateriałów, biomateriałów, interakcji materiałów z środowiskiem biologicznym
 • znajomość technik badawczych takich jak spektroskopia fotoelektronów (XPS) i Augera (AES), mikroskopia sił atomowych, profilometria optyczna, nanoindentacja, pomiary kątów zwilżania i energii powierzchniowej
 • doświadczenie w preparatyce próbek z materiałów metalicznych
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej
 • gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, krajowych i zagranicznych

 
Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Halina Garbacz, OPUS”, lub mailowo na adres halina.garbacz@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi) z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta.

 
Opis zadań

Głównym celem projektu jest poznanie czynników mikrostrukturalnych mających wpływ na właściwości mechaniczne oraz funkcjonalne (odporność korozyjna, biozgodność) nanokrystalicznego technicznie czystego tytanu po niskotemperaturowym wygrzewaniu. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN doktorant-stypendysta będzie zobowiązany w szczególności do:

 • Prowadzenia badań właściwości powierzchni (przy wykorzystaniu m. in. profilometru optycznego, mikroskopu sił atomowych, goniometru do pomiarów kątów zwilżania i energii powierzchniowej)
 • Badań biokompatybilności powierzchni, w tym pomiary adsorpcji białek i adhezji komórek (osteoblasty)
 • Interpretacji wyników uzyskany przy wykorzystaniu spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania X oraz spektroskopii elektronów Augera
 • Preparatyki próbek do badań powierzchni
 • Analizy uzyskanych wyników, analizy literatury zgodnej z tematyką projektu, przygotowywania publikacji naukowych oraz prezentowania wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych

 
Warunki zatrudnienia

Doktorant w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 4.500 zł miesięcznie (16 miesięcy).

 
Termin składania ofert do 1 września 2020 r., do godz. 12:00

 
Dodatkowe informacje:

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrany kandydat zostanie powiadomiony o wynikach konkursu mailowo w terminie do 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Planowany początek zatrudnienia osoby w projekcie: 1 października 2020 roku.