Kompozyty

Kompozyty to nowoczesne materiały konstrukcyjne i funkcjonalne o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i niskiej masie, szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, np. lotniczym, samochodowym, maszynowym, transportu publicznego i sportowym.

Zaletą kompozytów jest również możliwość kształtowania ich właściwości w szerokim zakresie poprzez odpowiedni dobór składników, ich ilości oraz wzajemne powiązanie składników. W zależności od materiału osnowy wyróżnia się kompozyty polimerowe, ceramiczne i metalowe.

Wydział Inżynierii Materiałowej posiada wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i charakterystyki struktury i właściwości kompozytów polimerowych, ceramicznych oraz metalowych, w tym również nanokompozytów. Prace badawcze w zakresie kompozytów prowadzi na Wydziale kilka grup, a tematyka i oferta badawcza jest bardzo różnorodna.
 

Obszary badawcze

 • Wytwarzanie i charakterystyka kompozytów polimerowych, w tym m.in. magnetoreologicznych elastomerów, kompozytów ceramika-elastomer z perkolacją faz, kompozytów wzmacnianych włóknami szklanymi, węglowymi, modyfikowanych za pomocą nanorurek węglowych, przewodzących termoplastów.
 • Wytwarzanie i charakterystyka kompozytów na osnowie termoplastów i elastomerów z napełniaczami naturalnymi, w tym z odpadami przemysłu rolniczego i spożywczego.
 • Projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka kompozytów z udziałem materiałów ceramicznych, w tym m.in. na osnowie ceramiki z dodatkiem faz metalicznych, na osnowie metali oraz ich stopów z dodatkiem faz ceramicznych.
 • Kompozyty ceramika-metal, w tym hybrydowe, a także o wysokim przewodnictwie cieplnym.
 • Druk 3D kompozytów z układu TiAl-N i stopów niklu Inconel 718 i 617 na gorące części silników lotniczych
 • Opracowywanie nowych biomateriałów kompozytowych dla inżynierii tkankowej.
 • Wytwarzanie i charakterystyka bioaktywnych nanocząstek kompozytowych oraz nanokompozytów grafenowych o strukturze typu core-shell
 • Wytwarzanie i charakterystyka kompozytów magnetycznych.
 • Wytwarzanie i charakterystyka kompozytowych powłok o osnowie niklowej.
 • Modyfikacja właściwości hydro i lodofobowych powierzchni kompozytów.
 • Modelowanie właściwości kompozytów funkcjonalnych oraz projektowanie numeryczne wielkogabarytowych konstrukcji nośnych kompozytów konstrukcyjnych.

Oferta badawcza

 • Projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka materiałów kompozytowych
 • Dobór materiałów kompozytowych do konkretnych zastosowań
 • Ekspertyzy materiałowe - badania przyczyn zniszczenia kompozytów
 • Badania jakościowe i ilościowe mikrostruktury kompozytów, analiza fazowa, analiza spektroskopowa
 • Badania właściwości mechanicznych, reologicznych, termicznych, przewodności elektrycznej kompozytów
 • Badania lepkości i wskaźnika płynięcia polimerów z napełniaczami
 • Modyfikacja powierzchni kompozytów oraz wytwarzanie powłok kompozytowych, badania zwilżalności, przyczepności, grubości powłok, itp.
 • Badania degradacji kompozytów
   

Projektowaniem i wytwarzaniem kompozytów zajmują się grupy badawcze:

Nasz Wydział posiada również infrastrukturę badawczą pozwalającą na pełną charakterystykę właściwości kompozytów: Badania właściwości materiałów