Emisja Akustyczna

Badania metodą Emisji Akustycznej realizowane są w celu detekcji, lokalizacji i klasyfikacji aktywnych źródeł sygnałów emisji akustycznej generowanych przez nieciągłości przejawiające tendencje do rozwoju, pod wpływem przyłożonego naprężenia.

Globalny charakter metody umożliwia monitorowanie stanu technicznego dużych obiektów przemysłowych. Podstawy metody opisano i zdefiniowano w PN-EN 1330-9:2017 - 9 „Badania nieniszczące. Terminologia. Część 9: Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną” oraz PN-EN 13554:2011 „Badania nieniszczące. Emisja akustyczna. Zasady ogólne”.

Badanie Emisji Akustycznej umożliwia wykrycie źródeł sygnałów generowanych przez:

 • Aktywne nieciągłości strukturalne (pęknięcia, rozwarstwienia),
 • Strefy lokalnego odkształcenia,
 • Procesy korozyjne wywołujące degradację materiału,
 • Wycieki medium (wykrywalnie nieszczelności),
 • Luzy w połączeniach rozłącznych.
   

Zalety badań metodą Emisji Akustycznej:

 • Inspekcja dużych obiektów przemysłowych,
 • Lokalizacja źródeł Emisji Akustycznej generowanych przez nieciągłości/uszkodzenia,
 • Monitorowanie stanu technicznego obiektów w trybie pracy ciągłej.
   

Laboratoriom Badań dla Przemysłu WIM PW posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie badań Emisji Akustycznej oraz doświadczony i certyfikowany Zespół, którego kompetencje potwierdzone są certyfikatami II i III stopnia zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012 „Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu NDT.

 

Oferta badawcza

Prowadzimy badania terenowe metodą Emisji Akustycznej w warunkach monitoringu lub prób odbiorowych następujących obiektów przemysłowych:

 • Badania urządzeń ciśnieniowych (zbiorniki, reaktory, kolumny, walczaki, rurociągi technologiczne i przesyłowe, zbiorniki LPG o pojemności do 13 m3 włącznie),
 • Badania kratownic, masztów, suwnic, belek, ram, dźwigarów, konstrukcji szkieletowych, żurawi, podestów ruchomych,
 • Badania naziemnych zbiorników magazynowych o osi pionowej w obszarze dna
  i płaszcza.

Ponadto zespół prowadzi następujące badania laboratoryjne z wykorzystaniem Emisji Akustycznej: badania korozyjne, badanie efektu PLC, pękanie warstw, w trakcie statycznej próby rozciągania, degradacja wodorowa.
 

Infrastruktura badawcza

 • System emisji akustycznej Vallen AMSY-5 i AMSY-6 ze 191 kanałami pomiarowymi,
 • Przenośny dwukanałowy system emisji akustycznej Interunis Uniscope.
   

Kontakt

Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
dr inż. Łukasz Sarniak
 22 234 87 42
lukasz.sarniak@pw.edu.pl