Posiedzenie z dn. 23.09.2022

Proponowany porządek posiedzenia:  

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Zatwierdzenie terminów posiedzeń RND w roku akademickim 2022/2023
 4. Sprawy habilitacyjne
  • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego pani dr Justyny Krzak z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
 5. Sprawy doktoranckie
  • a) Powołanie promotorów (doktorat eksternistyczny)
   • mgr Marta Dobrosielska
    Promotor – Dr hab. Renata Dobrucka, prof. uczelni
    Promotor - Dr hab. Roberta Edward Przekop, prof. uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii)
  • b) Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony
   • Mgr inż. Anita Wojciechowska pt: „Wpływ modyfikacji powierzchni nanokryształów 2D faz MXenes makrocząsteczkami organicznymi i nanocząstkami na ich właściwości biologiczne”
    Promotor – Dr hab. inż. Agnieszka Maria Jastrzębska, prof. uczelni
   • Mgr inż. Małgorzata Frelek-Kozak (NCBJ) pt: „Wpływ zawartości chromu oraz metody konsolidacji na strukturę, właściwości mechaniczne oraz odporność radiacyjną stali typu ODS”
    Promotor – Dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, prof. NCBJ
   • Mgr inż. Marta Ciemiorek-Bartkowska pt: „Anisotropy of Mechanical Properties and Formability of Ultrafine-Grained Plates Made of Aluminium Alloys (Anizotropia właściwości mechanicznych i zdolność do formowania ultradrobnoziarnistych płytek ze stopów aluminium)”
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
   • Mgr inż. Agata Sotniczuk pt: „Odporność na korozję tytanu i jego stopów w aspekcie zastosowań biomedycznych”
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
   • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – Mgr inż. Brygida Zimowska pt: „Zastosowanie metody druku 3D do wytworzenia elementu silnika tłokowego z Inconelu 738LC”
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
    Promotor pomocniczy – Dr inż. Kinga Wawer
 6. Podsumowanie ewaluacji
 7. Informacja o dostawie nowego mikroskopu
 8. Informacje przewodniczącej RND
 9. Sprawy wniesione
 10. Przyjęcie protokołów z dwudziestego piątego i dwudziestego szóstego posiedzenia RND IM
 11. Zamknięcie pierwszej części posiedzenia Rady